- 1 -

MEHD�'N�N SON �IKI� ALAMET�

Mehdi hapsedilecek ve bu sebeple insanlar�n g�z�nden uzun bir s�re kaybolacakt�r. Bu onun ��k���ndaki EN B�Y�K ve SON alamet olacakt�r.


Ebi Abdullah H�seyin bin Ali'den rivayet edildi:
MEHD� 2 KEZ �NSANLARIN G�Z�NDEN KAYBOLACAKTIR.
Bir seferinde o kadar uzun bir zaman g�r�lmeyecek ki, kimisi onun �ld���n�, kimisi de b�rak�p gitti�ini zannedecek...


Bu hadis, Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman isimli kitab�n S�leymaniye K�t�phanesi'nde bulunan el yaz�l� bir n�shas�nda mevcuttur. 

Bu hadis ile, Mehdi'nin 2 kez insanlardan ayr� kalaca�� bildirilmi�tir. Yani insanlar�n g�z�nden uzak bir konumda olacakt�r. Bu kaybolmalar�n birincisi k�sa, ikincisi ise daha uzun olacakt�r.


AL-� MUHAMMED'�N KA�M'�N�N (HZ. MEHD�'N�N) �K� GAYBET� (HAP�S D�NEM�) VARDIR. B�R�S� D��ER�NDEN DAHA UZUNDUR...
(�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)"Bu k�yam�n sahibinin (Hz. Mehdinin) iki gaybeti vard�r. B�R GAYBET� (hapiste kald��� d�nem) O KADAR UZAYACAK K� ��yle diyecekler: �ld�. Baz�lar� diyecek ki: �ld�r�ld�. Baz�lar� diyecek ki: Gitti...
(�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)

Mehdi'nin gaybetleri muhteliftir. �lk gaybetinde insanlara zaman zaman g�r�necek, zaman zaman kaybolacak, birinci gaybeti b�yle devam edecektir. Muhtemelen bu �e�itli tutukluluk halleri �eklinde olacakt�r. �kinci gaybeti ise uzunca ve kesintisiz olacakt�r. Bu da uzun bir mahkumiyete ve s�rg�ne i�aret etmektedir.


"Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r Aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Bu GAYBET�N (Mehdi'nin) sahibinde d�rt peygamberin s�nneti vard�r:... Dedim ki: "Hz. Yusuf'un s�nneti nedir?" Buyurdu ki: "Zindan ve gaybet."...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

Bu rivayette mahkumiyete a��k�a i�aret edilmektedir.


Benim Ehl-i Beytim (Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Mehdi dahil t�m torunlar�) muhakkak benden sonra bela, ka��r�lma ve S�RG�NE u�rayacakt�r
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 14) (K�t�b-� Sitte Muhtasar�, c.17, s. 556)

Bu rivayette de a��k�a s�rg�ne i�aret edilmektedir.

Allah bir ayetinde bu durumu ��yle bildirir:

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da �ld�rmek veya S�RG�N ETMEK amac�yla, tuzak kuruyorlard�... (Enfal Suresi, 30)

Ahir zamanda �slam ahlak�n�n insanlar aras�nda yayg�nla�mas� i�in m�cadele eden Mehdi'nin, b�yle bir g�rev �stlenmi�ken kendi iste�iyle insanlardan ayr�lmayaca�� a��kt�r. Dolay�s�yla Mehdi'nin insanlardan uzak kalmas�n�n, kendi iradesi d���nda zorla hapsedilmesiyle ger�ekle�ece�i anla��lmaktad�r.

Peygamberimiz (sav), Hz. Mehdi'ye bu y�zden "GA�B", yani "kaybolan, hapsedilen, hapsedilmek suretiyle insanlar�n g�z�nden kaybolan" demi�tir. Bu y�zden Hz. Mehdi'nin lakab� ve isimlerinden biri "GA�B" dir.

Kuran'daki Yusuf Suresi'nde de Hz. Mehdi'nin bu kaybolu�una i�aret edilmektedir. Yusuf aleyhisselam da Mehdi gibi, biri k�sa di�eri uzun s�re iki defa insanlar�n g�z�nden kaybolmu�tur. Birincide, Yusuf (a.s.) kuyuya b�rak�lm��, k�sa bir s�re sonra oradan ge�en kafile onu oradan ��karm��, ikincide ise haks�z yere zindana at�lm��, uzun bir m�ddet orada kalm��t�r. Fakat sonradan masumlu�u anla��larak, zindandan da ��kart�lm��t�r.

Nitekim onu g�t�rd�kleri ve kuyunun derinliklerine atmaya topluca davrand�klar� zaman, Biz ona (��yle) vahyettik: "Andolsun, sen onlara kendileri, fark�nda de�ilken bu yapt�klar�n� haber vereceksin."
(Yusuf Suresi, 15)

Sonra onlarda (Yusuf'un iffetine ili�kin) delilleri g�rmelerinin ard�ndan, MUTLAKA ONU BELL� B�R VAKTE KADAR Z�NDANA ATMAK (G�R���) A�IR BASTI. (Yusuf Suresi, 35)... Belalar �o�alacak, halk� �yle �l�m ve katliamlar saracak ki Allah'�n ve Resulullah'�n haremine s���nacaklar. ��te sadece o zamanda (Hz. Mehdi) zuhur edecektir.

(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)

 


- 2 -

MEHD�'N�N KAYBOLU�UNDA (HAP�S D�NEM�NDE) �NSANLARIN DURUMU

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kaybolu�u (hapis d�nemi) s�ras�nda �slam toplumunun i�inde bulunaca�� durum detayl� olarak tarif edilmektedir. Bu d�nemde M�sl�manlar �ok b�y�k zorluklarla kar��la�acak; sald�r�lar, katliamlar ve belalar insanlar�n �slam ahlak�na y�nelmelerine vesile olacakt�r.


... Belalar �o�alacak, halk� �yle �l�m ve katliamlar saracak ki Allah'�n ve Resulullah'�n haremine s���nacaklar. ��te sadece o zamanda (Hz. Mehdi) zuhur edecektir.

(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)

 


Bir di�er hadiste ise Hz. Mehdi'nin ikinci kaybolu�u s�ras�nda M�sl�manlar�n �ok b�y�k zorluklarla kar��la�acaklar�, ancak t�m bu zorluklara ra�men, dinlerini b�y�k bir �evk ve co�kuyla ya�ayacaklar�, hi�bir zorlu�un onlar� dinlerini ya�amaktan al�koymayaca��na i�aret edilmektedir:


"Bu i�in sahibi (Hz. Mehdi) gaybete (hapis d�nemi) �ekilecektir. O zamanda dine sar�lmak isteyen, t�pk� elindeki dikenli dal� dikenlerine ald�r�� etmeden eliyle onu �ekerek koparmak isteyen gibidir."

(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 196)

Hz. Mehdi'nin gaybet (hapis) d�neminde insanlar�n bu m�barek �ahs�n ilminden, iman�ndan ve tebli�inden istifade etmeye devam edeceklerine hadiste �u �ekilde dikkat �ekilmektedir:


Hz. Peygamber Efendimiz'e (sav) "Gaybet (hapis) d�neminde Hz. Mehdi'nin varl���n�n ne gibi faydas� olacakt�r" �eklinde y�neltilen bir soruya ��yle cevap verdiler:
"Beni peygamber olarak g�nderen Allah'a andolsun ki, �NSANLAR GAYBET (HAP�S) D�NEM�NDE, BULUTLARIN ARKASINDA KALAN G�NE�TEN FAYDALANDIKLARI G�B� ONDAN FAYDALANIRLAR." ."

(�hticac, s.263; Biharu"l-Envar, c.52, s.92.)

 


- 3 -

MEHD�'N�N KAYBOLU�UNDA (HAP�S D�NEM�NDE) TALEBELER�N�N DURUMU

Hadislerde Hz. Mehdi'nin ikinci kez kaybolu�u (hapis d�nemi) boyunca bu kutlu �ahs�n talebelerinin kar��la�aca�� zorluklardan da bahsedilmektedir. Bu d�nemde kalplerinde hastal�k olanlar, zay�f imana sahip olanlar, imans�z olanlar ortaya ��kacak, bu temiz topluluktan ayr�lacaklard�r. Tarih boyunca iman zaaf� i�inde olan ki�iler her zaman i�in bu gibi zorluk anlar�nda ortaya ��km��lar ve m�min topluluklar�n� b�rakarak ka�m��lard�r. S�z konusu a�a��l�k ki�ilikteki insanlar demirden pas�n yokolmas� gibi Hz. Mehdi'nin toplulu�unu da temizlerler. Bu konuyla ilgili hadislerden baz�lar� �u �ekildedir:


"... Onun (Hz. Mehdi'nin) gaybet d�nemi (hapis d�nemi) olacakt�r. Bu d�nemde �mmetten bir�o�u dal�lete d��ecektir (hak yoldan sapacakt�r)..."�
(Uyun'�l-Ahbar, c. 1, s. 287; Bihar'ul-Envar, c. 51, s. 72)�"Onun (Hz. Mehdi'nin) uzun bir gaybeti (hapis d�nemi) olacakt�r ki, bir tak�m insanlar bu d�nemde imanlar�n� kaybedecek...
(Kifayet'�l Eser, �lzam-�n Nasib, c.1, s. 98)

Allah Kuran'da m�naf�klar�n ve kalplerinde hastal�k bulunanlar�n durumunu ��yle bildirir:

Hani onlar, size hem �st�n�zden, hem alt taraf�n�zdan gelmi�lerdi; g�zler kaym��, y�rekler han�ereye gelip dayanm��t� ve siz Allah hakk�nda� (birtak�m) zanlarda bulunuyordunuz. ��te orada, iman edenler, s�nanm�� ve �iddetli bir sars�nt�yla sars�nt�ya u�rat�lm��lard�. Hani, m�naf�k olanlar ve kalplerinde hastal�k bulunanlar: "Allah ve Resul�, bize bo� bir aldan��tan ba�ka bir �ey vadetmedi" diyorlard�. (Ahzap Suresi, 10-12)

�nsanlardan �yleleri vard�r ki: "Biz Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ettik" derler; oysa inanm�� de�illerdir. (S�zde) Allah'�� ve iman edenleri aldat�rlar. Oysa onlar, yaln�zca kendilerini aldat�yorlarlar ve �uurunda de�iller. Kalplerinde hastal�k vard�r. Allah da hastal�klar�n� artt�rm��t�r. Yalan s�ylemekte olduklar�ndan dolay�, onlar i�in ac� bir azab vard�r.
(Bakara Suresi, 8-10)

Kalplerinde hastal�k olanlar Hz. Mehdi'nin temiz cemaatinin i�inden ayr�l�rken, Hz. Mehdi'nin sad�k talebelerinin imanlar� daha da g��lenecek, sadakatle Allah'�n dinine daha da sar�lacaklard�r.


(Hz. Mehdi'nin) Bir gaybeti (hapiste kald��� d�nem) o kadar uzayacak ki ��yle diyecekler: "�ld�." Baz�lar� diyecek ki: "�ld�r�ld�." Baz�lar� diyecek ki: "Gitti." Onun (Hz. Mehdi'nin) EMR�N� KABULLENEN ASHABINDAN (talebelerinden) �OK AZI GER�DE (SA�LAM) KALACAKTIR.
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 198)"Onun (Hz. Mehdi'nin) uzun bir gaybeti (hapis d�nemi) olacakt�r ki, birtak�m insanlar bu d�nemde imanlar�n� kaybedecek... D��ER B�R GRUBU �SE (TALEBELER�) �MANLARINI KORUYACAKLARDIR..."
(Kifayet'�l Eser, �lzam-�n Nasib, c.1, s. 98)


HZ. MEHD�'N�N TALEBELER�N�N BAZI �ZELL�KLER�:

ALLAH'IN HAS KULLARIDIR.
(K�yamet Alametleri)

Onlar�n kalbleri demir gibidir ve onlar g�nd�z aslan gece de abiddirler.
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 57)

Muhakkak ki onlar hidayet sancaklar�d�r.
(Ramuz el-Ehadis, 1/153)

Allah yolunda hi�bir� k�nayan�n k�namas�ndan korkmayan se�kin m�sl�manlard�r.
(S�nen-i Ibni Mace, 10/259)

(Mehdi'nin) dostlar� yi�it, �ecaatli, salih, imanl� ki�ilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi i�e y�nelseler mutlaka zafere ula��rlar... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal'ud- Din, c.2, s.367)

MEHD�'N�N TALEBELER� SAYICA AZ, ANCAK MANEN B�R ORDU KADAR KUVVETL� OLACAKLARDIR


Bu (Mehdi'nin) vazife(si)nin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manevi ordusu, yaln�z ihlas ve sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahip olan bir k�s�m �akirdlerdir (��rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� Lahikas�, 259)

Bedi�zaman Said Nursi, Mehdi'nin talebelerinin say�lar�n�n az olaca��n� ancak bu ki�ilerin her birinin manen �ok g��l� olacaklar�n� belirtmi�tir. Peygamberimiz (sav) de hadislerinde Mehdi cemaatinin bu �nemli �zelli�ini ��yle haber vermi�tir:


Say�lar� Bedir Ashab� (313) kadard�r. Evvelkiler onlar� ge�medi�i gibi, sonrakiler de onlara yeti�emezler. Onlar�n say�lar� Talud ile nehri ge�enler kadard�r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bedir sava��ndaki askerler gibi 313 ki�inin kumandas�n� elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. ��nk� bu 313 ki�i gece abid (�ok ibadet eden kimse) g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar. (K�yamet Alametleri, s. 169)

Aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�ilik bir grup olu�tururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar�n kalpleri demir gibidir ve onlar g�nd�z arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl�kta onlara yeti�emez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

Hz. Mehdi'ye aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�i biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

 

Hadislerde Mehdi'nin talebeleri "onlar�n kalpleri demir gibidir ve onlar g�nd�z aslan gece abid (kul, k�le gibi ibadet eden kimseler) gibidirlerler", "kahraman niteli�i ta��maktad�rlar" ve "onlar her zalime galip gelirler" s�zleriyle tan�mlanm��lard�r. Bu durum, onlar�n Allah (cc)'a �ok ba�l�, samimi iman sahibi kimseler olmalar�ndan kaynaklanmaktad�r. BU G��L� �MANLARINDAN DOLAYI MEHD�'YE DE SARSILMAZ B�R SADAKATLE BA�LANMI�LARDIR. BU KUVVETL� �MAN VE SADAKAT DE ONLARI �N�AALLAH "MANEN B�R ORDU KADAR KUVVETL�" HALE GET�RMEKTED�R.

 


Onun (Mehdi'nin) gaybete �ekildi�i (hapsedildi�i) d�nemde baz� kavimler m�rtet olacak (dinlerinden d�necek), baz�lar� ise dine ba�l� kalacakt�r; onlara eziyetler olacak ve onlara denilecek ki: 'E�er do�ru s�yl�yorsan�z, bu vaat ne zaman vuku bulacakt�r?' Biliniz ki, onun (Hz. Mehdi'nin) gaybetindeki (hapis d�nemindeki) eziyetlere ve tekziplere sabretmek, Resulullah ile beraber cihad etmek gibidir."
(Uyun'�l-Ahbar, c.1, s.68)

Hz. Mehdi'nin talebeleri, kalplerinde hastal�k olan baz� ki�ilerin aralar�ndan ayr�lmalar�ndan dolay� bir �z�nt� duymazlar, hi� sars�lmadan fikri m�cadelelerine devam ederler. Hadislerde ayr�ca Hz. Mehdi'nin cemaatinin Allah'tan korkan son derece imanl� se�kin M�sl�manlardan olu�aca�� da bildirilmektedir.


Hz. Muaviye b. Kirra (r.a) dan rivayet edilmi�tir: 
�mmetimden bir taife k�yamet koyuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez.  (Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakim'in M�stedrek'i)

 


- 4 -

M�NAFIKLAR VE �NKAR EDENLER �STESELER DE �STEMESELER DE MEHD�'YE H�ZMET ETMEKTE, �SLAM AHLAKININ HAK�M�YET�NE YARDIMCI OLMAKTADIRLAR

Hz. �sa'n�n geli�inden ve Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���ndan tedirginli�e kap�lanlar, yapacaklar� aleyhte faaliyetlerle bu tarihi geli�meleri durdurmay� ama�larlar. Ancak burada bilmedikleri �ok �nemli bir ger�ek vard�r: HZ. MEHD� ALEYH�NDE YAPILAN T�M FAAL�YETLER, HZ. MEHD�'N�N GEL���NE VE YAPACA�I �ALI�MALARA H�ZMET ETMEKTED�R. Bu durum, Y�ce Allah'�n bir takdiridir ve bunun �n�ne ge�ebilecek yoktur. Allah, �slam ahlak�n�n t�m yery�z�nde yerle�ik k�l�nmas�n� dilemi�tir; Allah'�n izniyle bu b�y�k vaad ger�ekle�ecektir. Peygamberimiz (sav), bu tarihi olay�n Hz. Mehdi vesilesiyle� ger�ekle�ece�ini bildirmi�tir. �nkar edenler ve m�naf�klar da, giri�tikleri her aleyhte faaliyet ile fark�nda olmadan, Rabbimiz'in bu b�y�k vaadinin ger�ekle�mesine yard�mc� olmaktad�rlar. Bu Allah'�n �ok b�y�k bir mucizesi ve m�naf�klar�n, kurduklar� tuza�a d��t�klerinin �nemli bir alametidir. Rabbimiz Kuran'da M�sl�manlara olan yard�m�n� ��yle bildirmi�tir:


"... ��te ALLAH, D�LED���N� YARDIMIYLA DESTEKLER. ��phesiz bunda, basiret sahipleri i�in ger�ekten bir ibret vard�r." (Al-i �mran Suresi, 13)


Allah'�n bu kanunu gere�i, aleyhte yap�lan t�m �al��malar ve propagandalar, Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���na, tan�nmas�na, hizmetlerine g�� katacakt�r. Hz. Mehdi aleyhindeki her giri�im, Hz. Mehdi'nin faaliyetlerinin etkisinin giderek daha da artmas�na ve t�m d�nyada ses getirmesine katk�da bulunacakt�r. Hz. Mehdi'nin gelmeyece�ini �ne s�ren, "Mehdi'nin gelece�ine inanm�yorum" diyen her �ah�s, yapt��� her �al��ma, her konu�ma ya da her vurguyla Hz. Mehdi'ye bir kez daha dikkat �ekmekte, insanlar�n Mehdi hakk�nda d���nmelerine vesile olmakta ve b�ylece ona hizmet etmektedir. "Ben Mehdi'ye kar��y�m" diyen herkes, Mehdili�in g�ndeme getirilmesini, ara�t�r�lmas�n�, ��renilmesini sa�lar. Dolay�s�yla, inkar edenler de, m�naf�k ahlak� g�sterenler de, Kuran ahlak� aleyhinde bir fikri benimseyenler de, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'ye d��man olanlar da, her ne kadar istemeseler de, Allah'�n dilemesiyle bilerek ya da bilmeyerek Hz. Mehdi'ye ve �slam ahlak�n�n t�m d�nyada yay�lmas�na b�y�k destek vermektedirler.

Ayr�ca inkar edenlerin ya da m�naf�klar�n Mehdi ya da M�sl�manlar aleyhinde att�klar� her ad�m, Hz. Mehdi hakk�nda, 1400 sene �ncesinden haber verilen sahih hadislerin bir tanesinin daha ger�ekle�mesine ve b�ylece M�sl�manlar�n Hz. Mehdi'ye olan ba�l�l�klar�n�n, �evk ve heyecanlar�n�n daha da artmas�na vesile olmaktad�r.

 


 

- 5 -

HZ. MEHD�'N�N �K�NC� KAYBOLU�UNDAN SONRA ORTAYA �IKMASI

Hz. Mehdi ikinci kaybolu�unun, yani hapis d�neminin ard�ndan, tekrar insanlar�n aras�na ��kacakt�r:


Belalar �o�alacak, halk� �yle �l�m ve katliamlar saracak ki Allah'�n ve Resulullah'�n haremine s���nacaklar. ��TE SADECE O ZAMANDA (HZ. MEHD�) ZUHUR EDECEKT�R."
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 199)


Bu d�nemde, insanlar yery�z�nde hakim olan dinsiz sisteme ba�l� olarak ya�ayacak; �e�itli dinsiz gruplar�n, odaklar�n etkisi alt�nda olacaklard�r. Hatta �slam aleminden dahi bu dinsiz odaklardan etkilenen kimseler olacakt�r. Sadece Hz. Mehdi hi�kimsenin, hi�bir d���ncenin, hi�bir siyasi partinin, ne masonlar�n ne de benzeri odaklar�n etkisinde hi�bir �ekilde kalmayacak, hi�kimseye taviz vermeyecektir. O, sadece Kuran'� ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetini izleyecektir:


... Arkas�nda �sa bin Meryem'in namaz k�laca�� Kaim (Mehdi) d���nda biz Ehl-i Beyt'ten olan hepimizin boynunda zaman�n ta�utunun (Allah'�n h�km�n� tan�mayan her varl�k, g��, �eytan) biat� olaca��n� (Mehdi d�neminde dinsizli�in hakim olaca��n�, hemen herkesin bu sisteme ba�l� olaca��n�) bilmiyor musunuz? Y�ce Allah onun vel�detini (zuhurunu) gizleyecek ve �ahs�n� saklayacakt�r. B�YLECE O, ZUHUR ETT���NDE K�MSEN�N B�ATI ONUN BOYNUNDA OLMAYACAKTIR...
(Kemal'�d-Din, c.1, s. 305)

 


 

- 6 -

�NKAR EDENLER�N BASKISI, HAM�YET� �SLAM�YE'N�N FEVERAN ETMES� SONUCUNDA �SLAM AHLAKININ Y�KSELMES�NE VES�LE OLACAKTIR

Mehdi'nin hapsedildi�i d�nemde Mehdi cemaatini da��tma amac�yla iman edenlere birtak�m eziyetler edilecek, M�sl�manlar� y�ld�rmak amac�yla �e�itli iftiralar at�lacakt�r. Kuran ayetlerinde, inkar edenlerin alayc� bir �slupla M�sl�manlar� dinlerinden d�nd�rmeye �al��acaklar� ��yle haber verilmi�tir

... Bu durumda sana ba�lar�n� alayl�ca sallayacaklar ve diyecekler ki: "Ne zamanm�� o?" De ki: "Umulur ki pek yak�nda." (�sra Suresi, 51)

Derler ki: "E�er do�ru s�zl�yseniz, bu belirtti�iniz s�re (va'd) ne zamanm��?" (Yunus Suresi, 48)


B�yle bir cemaat-i az�me (Peygamber Efendimiz (sav)'in soyundan gelen b�y�k seyyitler cemaati) i�indeki mukaddes kuvveti tehyic edecek (co�acak) ve uyand�racak h�disat-� az�me (b�y�k olaylar) v�cuda geliyor. Elbette o kuvvet-i az�medeki (b�y�k kuvvetteki) B�R HAM�YET-� AL�YE (b�y�k koruma h�rs�) FEVERAN EDECEK ve HAZRET-� MEHD� BA�INA GE��P, TAR�K-I HAK (hak yoluna) ve HAK�KATE (ger�e�e) SEVK EDECEK... (Mektubat, s. 473)


Bedi�zzaman "HAM�YET� �SLAM�YE FEVERAN EDECEK" s�zleriyle, Hz. Mehdi'nin ortaya ��kt��� ve fikri m�cadelesine ba�lad��� d�nemde, M�sl�manlar� co�turacak, imanlar�n� ve �slam'� koruma h�rslar�n� art�racak, �evklerini ve �slam ahlak� ad�na m�cadele etme azimlerini harekete ge�irecek b�y�k olaylar�n meydana gelece�ini bildirmi�tir. �slam'a, M�sl�manlara ve Mehdi cemaatine kar�� y�r�t�len m�cadele ve uygulanan bask� politikas� sonucunda olu�turulan zorlu ortamlar, m�naf�klar�n ve inkarc�lar�n ama�lad�klar�n�n tam tersine, M�sl�manlar�n Hz. Mehdi'ye ve birbirlerine olan ba�l�l�klar�n� daha da art�racakt�r. Kuran ahlak� ad�na daha da �evkli bir m�cadele i�erisine girmelerini sa�layacakt�r. M�naf�klar�n ve inkar edenlerin, s�zde Hz. Mehdi cemaatini da��tmak, M�sl�manlar�n do�ru yoldan uzakla�malar�n� sa�lamak i�in verecekleri bu m�cadele, Hz. Mehdi'nin talebelerinin ve t�m M�sl�manlar�n "hamiyet-i �slamiye" duygular�n�n en y�ksek seviyeye ula�mas�na vesile olacakt�r. Bedi�zzaman Said Nursi, bu �ekilde �slam ahlak�n� koruma gayretinin artmas� sonucunda da, Hz. Mehdi'nin manevi olarak ba�a ge�mesi ile birlikte, t�m d�nyada �slam ahlak�n�n hakim olaca��n�, Hz. Mehdi'nin insanlar� hak yola ve ger�e�e y�neltece�ini bildirmi�tir.


 

- 7 -

�K�NC� GAYBET D�NEM�NDEN (HAPSED�LMES�NDEN) SONRA MEHD�, HZ. �SA �LE BULU�ACAKTIR


... Hazreti-i �sa Aleyhisselam geldi�i vakit, herkes onun hakiki �sa oldu�unu bilmek l�z�m de�ildir. Onun (Hz. �sa'n�n) mukarreb ve havass� (derin imanl� yak�n talebeleri), nur-u iman (iman�n �����) ile onu (Hz. �sa'y�) tan�r. Yoksa bedahet (birdenbire ve a��k�a) derecesinde herkes onu (Hz. �sa'y�) tan�mayacakt�r... (Mektubat, s. 60)Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n nuz�l� (yery�z�ne ini�i) dahi ve kendisi �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n dikkatiyle (iman�n nuruyla) bilinir, herkes bilemez. (�ualar, s. 487)

Hz. Mehdi, ikinci gaybet d�neminden sonra ortaya ��k���nda, ikinci kez yery�z�ne gelerek t�m H�ristiyan aleminin �slam'a d�nmesine vesile olacak olan Hz. �sa ile biraraya gelecektir. Bu d�nemde toplumun b�y�k bir kesimi Hz. �sa'y� tan�yamayacak, ancak g��l� bir imana sahip olan yak�n talebeleri ve Hz. Mehdi cemaati taraf�ndan tan�nabilecektir.


�sa Aleyhisselam'� nur-u iman ile (iman�n �����yla) tan�yan ve tabi olan cemaat-i ruhaniye-i m�cahidinin kemiyeti (cehd eden ruhani cemaatinin say�s�), Deccal'in mektep�e ve askerce ilmi ve maddi ordular�na nisbeten �ok az ve k���k olmas�na i�aret ve kinayedir. (�ualar, s. 495)

Bedi�zaman Said Nursi, ikinci kez yery�z�ne geli�inde, ayn� Mehdi cemaatinde oldu�u gibi, Hz. �sa'n�n �evresindeki insanlar�n say�s�n�n da �ok az olaca��n� belirtmi�tir. Ancak bu topluluk da imanen �ok g��l� olacakt�r.


 

- 8 -

HZ. �SA, HZ. MEHD�'YE TAB� OLACAKTIR


... Hatt�, "Hazret-i �sa Aleyhisselam gelir, Hz. Mehdi'ye namazda iktida eder (uyar), t�bi olur." diye riv�yeti bu ittifaka (birle�meye) ve hakikat-� Kur�niye'nin matbuiyetine ve hakimiyetine (Kuran hakikatlerine uyulmas�na ve tabi olunmas�na) i�aret eder."
(�ualar, s. 493)

Hz. Mehdi'nin, Darwinizm, materyalizm ve ateizm gibi dinsiz ideolojileri ma�lup edip �slam ahlak�n� t�m d�nyaya hakim k�lmas�nda, en b�y�k yard�mc�s� Hz. �sa olacakt�r. �slam ahlak� Hz. Mehdi'nin manevi �ndeli�inde hakim olacak, Hz. �sa da bu d�nemde Hz. Mehdi'ye tabi olacakt�r. Bedi�zzaman'�n s�zlerinde belirtti�i Hz. �sa'n�n namazda Hz. Mehdi'nin imametine tabi olmas� bu ger�e�i ortaya koymaktad�r. Peygamberimiz (sav) de pek �ok hadisinde bu �nemli olay� haber vermi�tir:


Hz. �sa namaz�n� Hz. Mehdi'nin arkas�nda k�lacakt�r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

... Nihayet Meryem o�lu �sa, M�sl�manlar�n emiri (Hz. Mehdi) ona: Gel bize namaz k�ld�r, der. Bunun �zerine �sa: Hay�r, Allah'�n bu �mmete bir ikram� olarak sizin bir k�sm�n�z di�er bir k�s�m �zerine emirlersiniz, der. (Sahih-i M�slim, c. 1, s. 209)

Hz. �sa semadan n�zul edecek (g�ky�z�nden inecek) ve onun (Hz. Mehdi'nin) emirli�ini kabul edecektir. Hz. �sa'ya "Bize namaz k�ld�r" denilecek, ancak o (Hz. �sa), "Emir sizin i�inizdedir" kar��l���n� vererek, "Bu Allah'�n �mmet-i Muhammed'e bir ikram�d�r." diyecektir.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Hz. Mehdi m�minlerle beraber Beyt�l Makdis'de sabah namaz� k�larken, o s�rada n�zul eden (yery�z�ne inen) Hz. �sa'y� takdim edecek ve Hz. �sa ellerini, onun (Hz. Mehdi'nin) omuzuna koyarak, "Namaz�n kameti (farz namaz� k�lmak i�in okunan ezan; namaza ba�lama i�areti) senin i�in getirildi, bu y�zden sen k�ld�r" diyecek ve nihayet Hz. Mehdi, Hz. �sa ve m�minlere imam olarak namaz� k�ld�racakt�r.
(El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

 

 


�mamlar� salih bir insan olan Mehdi oldu�u halde, Beyt�'l Makdis'e s���n�rlar. Orada imamlar� (Hz. Mehdi) kendilerine sabah namaz�n� k�ld�rmak i�in �ne ge�ti�i bir s�rada, bir de bakarlar ki, Meryem o�lu �sa sabah vaktinde inmi�tir. Mehdi, Hz. �sa'y� �ne ge�irmek i�in arkaya �ekilir. Hz. �sa onun (Hz. Mehdi'nin) omuzlar�na elini koyar ve ona der ki, "Ge� �ne namaz� k�ld�r. Zira kamet (farz namaz� k�lmak i�in okunan ezan; namaza ba�lama i�areti) senin i�in getirilmi�tir."...
(Ebu Rafi'den rivayet edilmi�tir; �mam �arani, �l�m, K�yamet, Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, Bedir Yay�nevi, s. 495-496)


Hz. �sa'n�n ortaya ��kt��� d�nemde Hz. Mehdi, Peygamberimiz (sav)'in halifesi yani �slam aleminin manevi lideri s�fat�yla d�nya �ap�ndaki t�m M�sl�manlar aras�nda �slam Birli�i'ni sa�lam�� olacak ve bu birli�in ba��nda manevi lider konumunda bulunacakt�r. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, Hz. �sa'n�n bu d�nemde gelece�i; Hz. Mehdi ile birlikte namaz k�laca�� ve Hz. �sa'n�n "imaml�k sana verilmi�tir" diyerek Hz. Mehdi'ye tabi olaca�� bildirilmi�tir. Daha sonras�nda da Hz. Mehdi'nin manevi liderli�inde, bu iki mubarek �ahs�n ittifak�yla �slam ahlak� t�m d�nyaya hakim olacakt�r.


 

- 9 -

HZ. MEHD�, HZ. �SA �LE B�RL�KTE �SLAM AHLAKINI YERY�Z�NE HAK�M KILACAKTIR

Hz. Mehdi'nin, �slam ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas� i�in fikri m�cadele verdi�i Darwinizm, materyalizm, ateizm gibi dinsiz ideolojileri temsil eden Deccaliyet'in d�nya �ap�ndaki taraftarlar�n�n say�s�, �ok daha fazla oldu�u halde, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'nin yan�ndaki az topluluk, Deccaliyet'i fikren ma�lup edecek ve galip gelecektir. B�ylece Allah'�n izniyle, Hz. Mehdi'nin yeniden ortaya ��k���yla manevi �nderli�inde �slam ahlak� t�m d�nyaya hakim olacakt�r.

Kuran'da �slam ahlak�n�n yery�z� hakimiyeti ��yle haber verilmi�tir:

A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor. M��rikler istemese de, O, dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 32-33)

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vaadetmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir... (Nur Suresi, 55)

Andolsun, g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; bizim ordular�m�z, �st�n gelecek olanlar onlard�r. (Saffat Suresi, 171-173)

Allah, yazm��t�r: "Andolsun, ben galip gelece�im ve el�ilerim de." Ger�ekten Allah, en b�y�k kuvvet sahibidir, g��l� ve �st�n oland�r. (M�cadele Suresi, 21)

"De ki: "Hak geldi, bat�l yok oldu. Hi� ��phesiz bat�l yok olucudur." (�sra Suresi, 81)

Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile. El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 8-9)

�nkar edenlerin, dinsizlerin d�nya �zerinde b�y�k bir hakimiyet sa�lamalar�n�n ard�ndan, Allah Hz. Mehdi'nin vesilesiyle �slam ahlak�n� yery�z�ne hakim k�lacakt�r. Bu hakimiyet hadislerde de haber verilmektedir. A�a��daki hadiste inkarc�lar�n yery�z�ndeki hakimiyeti "yery�z�n�n �l�m�" olarak tarif edilirken, Hz. Mehdi'nin hakimiyeti "yery�z�n�n canlanmas�, ihya edilmesi" olarak m�jdelenmektedir:


... Hak �zere k�yam edecek olan odur (Mehdi'dir). YERY�Z� �LD�KTEN SONRA (dinsizli�in yery�z�ne hakim olmas�ndan sonra), ALLAH ONUN (MEHD�) VASITASIYLA TEKRAR ONU (�slam ahlak�n�) �HYA EDECEKT�R (hakim k�lacakt�r) ve M��R�KLER �STEMESE DE ALLAH HAK D�N� D��ER D�NLERE MUZAFFER KILACAKTIR...
(Uyun'�l-Ahbar, c.1, s.68)

A�a��daki hadiste t�m bu zorluklar�n ard�ndan, Hz. Mehdi'ye "m�thi� bir fetih" verilece�i tarif edilmektedir:


"Acele edenler hel�k olur, (zuhur) yak�nd�r diyenler kurtulur, KALEN�N H�SARLARI G�B� YERDE SAB�TT�R, H�Z�NDEN SONRA M�TH�� B�R FET�H GELECEKT�R. "
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 229) 

- 10 -

HZ. MEHD�'N�N BAZI �ZELL�KLER�

Hz. Mehdi Peygamberimiz (sav)'in soyundan, yani "seyyid" olacakt�r. �smi Peygamberimiz (sav)'in ismine benzeyecektir. Peygamberimiz (sav)'in ad� Muhammed, soyad� Adnani'dir. Hz. Mehdi insanlar� Kuran'a ve Peygamberimiz (sav)'in s�nnetine uymaya �a��racakt�r.


"MEHD� (AS) BEN�M SOYUMDANDIR; �SM� BEN�M �SM�M VE K�NYES� BEN�M K�NYEM, �EKL� BEN�M �EKL�M, S�NNET VE TAVRI BEN�M S�NNET VE TAVRIMDIR, halk� benim dinime te�vik ve Rabbimin kitab�na (Kuran'a) davet eder. Ona (Mehdi'ye) itaat eden bana itaat etmi�tir ve ona (Mehdi'ye) muhalefet eden bana muhalefet etmi�tir, onun gaybetini ink�r eden beni ink�r etmi�tir."
(�'lam'ul-Vera, s.425)

Hadislerde dikkat �ekilen bir di�er husus ise, gaybet (hapis) d�neminin Hz. Mehdi'nin gen�li�ine gen�lik kataca��, g�c�n� ve kudretini art�raca�� y�n�ndedir:


Onun (Mehdi'nin) gaybetinde Allah Teal�, ONUN (HZ. MEHD�'N�N) �MR�N� UZATACAK, SONRA KEND� KUDRET� �LE ONU KIRK YA�INDAN DAHA GEN� G�R�N�ML� olarak a�ik�r edecektir ve bu Allah'�n her �eye kadir oldu�unun bilinmesi i�indir."
(Kemal'�d-Din, c.1, s. 305)

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Hz. Mehdi'nin t�m hayat� boyunca �ok b�y�k zorluklarla, s�k�nt�larla kar��la�aca��, ancak bu zorluklar�n ard�ndan Allah'�n kendisine �ok b�y�k bir fetih ve hakimiyetle l�tufta bulunaca�� haber verilmektedir. Nitekim bir hadiste Neml Suresi'nin 62. ayetindeki "darda kalan" ifadesi hat�rlat�lmakta ve bu ayette, Hz. Mehdi'nin ya�ayaca�� zorluklara dair bir i�aret bulundu�una dikkat �ekilmektedir:


Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi) "darda kalan" kelimesi onun (Hz. Mehdi'nin) hakk�ndad�r: "Yoksa darda kalana, dua etti�i zaman icabet eden ve k�t�l��� gideren ve sizi yery�z�ne halife k�lan m� hay�rl�?"
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 210)

 


 

- 11 -

M�NAFIKLAR VE �NKAR EDENLER �STESELER DE �STEMESELER DE MEHD�'YE H�ZMET ETMEKTE, �SLAM AHLAKININ HAK�M�YET�NE YARDIMCI OLMAKTADIRLAR

Hz. �sa'n�n geli�inden ve Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���ndan tedirginli�e kap�lanlar, yapacaklar� aleyhte faaliyetlerle bu tarihi geli�meleri durdurmay� ama�larlar. Ancak burada bilmedikleri �ok �nemli bir ger�ek vard�r: HZ. MEHD� ALEYH�NDE YAPILAN T�M FAAL�YETLER, HZ. MEHD�'N�N GEL���NE VE YAPACA�I �ALI�MALARA H�ZMET ETMEKTED�R. Bu durum, Y�ce Allah'�n bir takdiridir ve bunun �n�ne ge�ebilecek yoktur. Allah, �slam ahlak�n�n t�m yery�z�nde yerle�ik k�l�nmas�n� dilemi�tir; Allah'�n izniyle bu b�y�k vaad ger�ekle�ecektir. Peygamberimiz (sav), bu tarihi olay�n Hz. Mehdi vesilesiyle� ger�ekle�ece�ini bildirmi�tir. �nkar edenler ve m�naf�klar da, giri�tikleri her aleyhte faaliyet ile fark�nda olmadan, Rabbimiz'in bu b�y�k vaadinin ger�ekle�mesine yard�mc� olmaktad�rlar. Bu Allah'�n �ok b�y�k bir mucizesi ve m�naf�klar�n, kurduklar� tuza�a d��t�klerinin �nemli bir alametidir. Rabbimiz Kuran'da M�sl�manlara olan yard�m�n� ��yle bildirmi�tir:


"... ��te ALLAH, D�LED���N� YARDIMIYLA DESTEKLER. ��phesiz bunda, basiret sahipleri i�in ger�ekten bir ibret vard�r." (Al-i �mran Suresi, 13)

 

Allah'�n bu kanunu gere�i, aleyhte yap�lan t�m �al��malar ve propagandalar, Hz. Mehdi'nin ortaya ��k���na, tan�nmas�na, hizmetlerine g�� katacakt�r. Hz. Mehdi aleyhindeki her giri�im, Hz. Mehdi'nin faaliyetlerinin etkisinin giderek daha da artmas�na ve t�m d�nyada ses getirmesine katk�da bulunacakt�r. Hz. Mehdi'nin gelmeyece�ini �ne s�ren, "Mehdi'nin gelece�ine inanm�yorum" diyen her �ah�s, yapt��� her �al��ma, her konu�ma ya da her vurguyla Hz. Mehdi'ye bir kez daha dikkat �ekmekte, insanlar�n Mehdi hakk�nda d���nmelerine vesile olmakta ve b�ylece ona hizmet etmektedir. "Ben Mehdi'ye kar��y�m" diyen herkes, Mehdili�in g�ndeme getirilmesini, ara�t�r�lmas�n�, ��renilmesini sa�lar. Dolay�s�yla, inkar edenler de, m�naf�k ahlak� g�sterenler de, Kuran ahlak� aleyhinde bir fikri benimseyenler de, Hz. �sa ve Hz. Mehdi'ye d��man olanlar da, her ne kadar istemeseler de, Allah'�n dilemesiyle bilerek ya da bilmeyerek Hz. Mehdi'ye ve �slam ahlak�n�n t�m d�nyada yay�lmas�na b�y�k destek vermektedirler.

Ayr�ca inkar edenlerin ya da m�naf�klar�n Mehdi ya da M�sl�manlar aleyhinde att�klar� her ad�m, Hz. Mehdi hakk�nda, 1400 sene �ncesinden haber verilen sahih hadislerin bir tanesinin daha ger�ekle�mesine ve b�ylece M�sl�manlar�n Hz. Mehdi'ye olan ba�l�l�klar�n�n, �evk ve heyecanlar�n�n daha da artmas�na vesile olmaktad�r

 


 

- 12 -

Baz� karaktersiz insanlar, Say�n Adnan Oktar'�n hapsedilmesi ile Bilim Ara�t�rma Vakf�'n�n faaliyetlerinin, �slam ahlak�na olan ba�l�l���m�z�n, bizim birbirimize olan sevgimizin ortadan kalkaca��n� d���n�yorlar. Oysa bu a�a��l�k bir inan�t�r. Bu inan�ta olan bir ki�i ile zaten arkada�, dost olunabilmesi imkans�zd�r. Bu gibi kalbinde hastal�k olan ki�iler zorluk zamanlar�nda imanlar�n� kaybederler:

Hani onlar, size hem �st�n�zden, hem alt taraf�n�zdan gelmi�lerdi; g�zler kaym��, y�rekler han�ereye gelip dayanm��t� ve siz Allah hakk�nda (birtak�m) zanlarda bulunuyordunuz. ��te orada, iman edenler, s�nanm�� ve �iddetli bir sars�nt�yla sars�nt�ya u�rat�lm��lard�. Hani, m�naf�k olanlar ve kalplerinde hastal�k bulunanlar: "Allah ve Resul�, bize bo� bir aldan��tan ba�ka bir �ey vadetmedi" diyorlard�. (Ahzap Suresi, 10 - 12)

Ger�ek M�sl�manlar ise bu tip durumlarda Allah'a daha i�ten ba�lan�r, birbirlerine eskisinden daha fazla kenetlenirler. B�yle zamanlar M�sl�manlar� g��lendirir, onlar� sa�lamla�t�r�r, M�sl�manlar �zerindeki g�zellik ve nimetlerin �ok daha fazla artmas�na vesile olur. Bu Y�ce Rabbimiz'in salih olan M�sl�manlara vadetti�idir:

M�'minler (d��man) birliklerini g�rd�kleri zaman ise (korkuya kap�lmadan) dediler ki: "Bu, Allah'�n ve Res�l�'n�n bize vadetti�i �eydir; Allah ve Res�l� do�ru s�ylemi�tir." Ve (bu,) yaln�zca onlar�n imanlar�n� ve teslimiyetlerini artt�rd�. (Ahzap suresi, 22)

Ger�ekle�en bu son olaylar da, bizim birbirimize olan sevgimizi, karde�lik d���ncemizi kat be kat art�rm��t�r. Bu olaylar neticesinde aram�zdaki birlik ve beraberli�in ne kadar g�zel oldu�unu bir kez daha anlad�k. Bu d�nyada M�sl�manlara kar�� oynanan oyunlar�n ne kadar �irkin y�ntemlerle yap�ld���n� g�rd�k�e karde� olman�n, birlikte olman�n de�erini daha iyi g�rd�k. Allah'�n vaadi �zerimizde tecelli etmi�tir.

Tarihte her zaman M�sl�manlara y�nelik y�ld�rma ve korkutma giri�imleri M�sl�manlar�n iman�n� art�rm��, onlara bolluk, nimet ve bereket olarak geri d�nm��t�r. Y�ce Allah ayetlerinde ��yle bildirir:

Onlar, kendilerine insanlar: "Size kar�� insanlar topla(n)d�lar, art�k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar� artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne g�zel vekildir" diyenlerdir. Bundan dolay�, kendilerine hi� bir k�t�l�k dokunmadan bir bolluk (fazl) ve Allah'tan bir nimetle geri d�nd�ler. Onlar, Allah'�n r�zas�na uydular. Allah, b�y�k fazl (ve ihsan) sahibidir. (Al-i �mran Suresi,173-174)

M�sl�manlar�n kalbindeki g��l� g�n�l birli�i, Y�ce Rabbimiz Allah'a olan co�kulu sevgiden, �iddetli korkudan, Allah'a olan g��l� ba�l�l�ktan ve Allah'�n r�zas�n� aramadaki kararl�l�ktan kaynaklanmaktad�r. B�yle derin ve g��l� ba�l�l�k ve sadakati, kirli ve pis oyunlarla ortadan kald�rmaya �al��mak, bunu kullanarak M�sl�manlar� g��s�z d���rece�ini sanmak, kahpece ve m�naf�kane bir d���ncedir.

 


 

- 13 -

MEHD� CEMAAT�, M�NAFIKLARIN AYRILMASIYLA, DEM�R�N K�R�N� PASINI ATMASI G�B� TEM�ZLENECEKT�R


Enes ibn Malik ��yle dedi: Peygamber (sav) ��yle buyurdu: "Deccal gelecek, nihayet Medine'nin bir taraf�na inecek. Sonra MED�NE �� KERE SALLANACAK (deprem olacak) DA ORADA BULUNAN HER KAF�R VE M�NAFIK ONA DO�RU �IKIP G�DECEK". (Buhari, cilt 15, s.6976-6977, no.68)..Sonra MED�NE �EHR� SAK�NLER�YLE BERABER �� DEFA SALLANACAK, BUNUN �ZER�NE (MED�NE'DE BULUNAN) M�NAFIK ERKEKLER VE KADINLARDAN H�� K�MSE KALMAYIP HEPS� ONUN YANINA G�DECEKLER ve b�ylece demirci k�r���n�n demirin kirini, pas�n� giderip att��� gibi Medine'de pisli�i (yani habis insanlar�) d���na atacak ve o g�ne kurtulu� g�n� denecektir. (Mace Cilt 10, s. 331-335)

Hadislerde Mehdi cemaatinden kopmalar olaca�� haber verilmi�tir. Bu d�nemde, Kuran'da m�naf�k olarak adland�r�lan kahpe t�ynetli insanlar Mehdi'nin yan�ndan ayr�lacaklar ve bu vesileyle Hz. Mehdi cemaati t�m pisliklerden kurtulup, tertemiz ar�nm�� bir hale gelecektir.

Tarih boyunca her hak davada d�neklik yapan, davas�ndan d�nen kahpe t�ynetli insanlar her zaman olmu�tur. Peygamberimiz (sav)'in d�neminde de bu t�r insanlar olmu�, g�sterdikleri al�ak�a karakterleriyle tarihe ge�mi�lerdir. Hz. Mehdi d�neminde de Allah'�n bu Adetullah� tekrarlanacak, ancak bu durum, yine tarih boyunca her hak toplulukta oldu�u gibi Mehdi cemaati i�in �ok b�y�k bir rahmet ve g�zellik olur. B�ylece Hz. Mehdi cemaati sadece samimi iman etmi� halis M�sl�manlardan olu�an temiz, salih bir topluluk olacakt�r.

Ayr�ca rivayetlerde, Mehdi'ye yap�lan sald�r�lara, m�naf�klar�n bu sald�r�lar� f�rsat bilip fitne ��kararak ayr�lmalar�na i�aret ediyor. Rivayet m�naf�klar�n, kafirlerin M�sl�manlara sald�r� anlar�nda depremlerin olaca��na i�aret ediyor.

Kuran'da da M�sl�manlara yap�lan sald�r�larda yer ve g���n �uurlu olaca��na Allah ��yle i�aret etmektedir:

Andolsun, siz olduk�a �irkin bir cesarette bulunup-geldiniz.
Neredeyse bundan dolay�, g�kler parampar�a olacak, yer �atlayacak ve da�lar y�k�l�p g���verecekti. (Meryem Suresi, 89-90)

 


 

- 14 -

�slam tarihinin her d�neminde, m�sl�manlar zorluklarla kar��la�t���nda davas�n� b�rak�p giden, m�sl�manlara arkas�n� d�nen kahpe t�ynette insanlar olmu�tur. Her davan�n d�ne�i oldu�u gibi m�sl�manlar�n aras�nda da d�nekler vard�r. Bu ki�ilerin di�er ad� da m�naf�kt�r. M�naf�n m�sl�manlar�n aras�ndan gitmesi b�y�k bir nimettir. Allah m�naf�klarla ilgili ��yle bildirir:

Sizinle birlikte ��ksalard�, size 'k�t�l�k ve zarardan' ba�ka bir �ey ilave etmez ve aran�za mutlaka fitne sokmak �zere i�inizde �aba y�r�t�rlerdi. ��inizde onlara 'haber ta��yanlar' vard�r. Allah, zulmedenleri bilir. (Tevbe Suresi 47)

Bir m�naf���n m�sl�man cemaatinde kalmas� bir tehlikedir. Gitmesi de bu salih toplulu�un temizlenmesi anlam�ndad�r. Gitmesinde �ok b�y�k hay�r vard�r.

 


 

- 15 -

Ahir zaman�n deh�etli ortam�nda; kahpeli�in, al�akl���n, d�nekli�in hakim oldu�u, zalim insanlar�n bu kadar yayg�n oldu�u bir durumda, m�sl�manlar�n birlik ve beraberli�inin ne kadar �nemli ve acil oldu�u a��kt�r. B�yle bir ortamda M�sl�manlar�n birbirlerinden ayr�l�p da��lmalar�n�n, yaln�z kalmalar�n�n ne kadar tehlikeli oldu�u daha da iyi anla��lmaktad�r. Dolay�s�yla, zorluk anlar� M�sl�manlar�n birbirlerine olan sadakatlerini ve tesan�dlerini artt�ran k�ymetli anlard�r.

 


 

- 16 -

Allah'�n ipine hepiniz s�ms�k� sar�l�n. Da��l�p ayr�lmay�n. Ve Allah'�n sizin �zerinizdeki nimetini hat�rlay�n... (Ali �mran, 103)

M�minler Allah'�n bir emri olarak kendi aralar�nda bir birlik olarak Allah'�n dinini ya�arlar. Ve birbirlerine olan sadakatleri �ok g��l�d�r:

M�minler Allah'�n ipine s�ms�k� sar�l�r hi�bir �ekilde da��l�p ayr�lmazlar. bu haramd�r. Birlik ve beraberli�in, �zellikle asr�m�zdaki insanlar�n yapt��� kahpeliklere, kalle�liklere ve d�zenbazl�klarn�a kar�� ne kadar b�y�k bir nimet oldu�unu g�rd�k ve g�r�yoruz. Bu da Allah'�n bir mucizesidir.

 


 

- 17 -

��phesiz Allah, Kendi yolunda, sanki birbirlerine kenetlenmi� bir bina gibi saf ba�layarak m�cadele edenleri sever. (Saff Suresi, 4)

M�sl�manlar birbirbirine kenetlenmi� betonarme bir bina gibi adeta saf ba�layarak, birlikte olarak, kahpelik yapanlara, m�sl�manlara oyun oynayanlara ve a�a��l�k insanlara kar��, haks�zl�klara ve adaletsizliklere kar�� m�cadele ederler. Burada en �nemli konu m�sl�manlar�n kenetlenmi� �ekilde hareket etmeleridir.

 


 

- 18 -

Muhammed, yaln�zca bir el�idir. Ondan �nce nice el�iler gelip-ge�mi�tir. �imdi O �l�rse ya da �ld�r�l�rse, siz topuklar�n�z �zerinde gerisin geriye mi d�neceksiniz? �ki topu�u �zerinde gerisin geri d�nen kimse, Allah'a kesinlikle zarar veremez. Allah, ��kredenleri pek yak�nda �d�llendirecektir. (Ali �mran, 144)

Her m�sl�man toplulu�un mutlaka bir lideri olur. Peygamber Efendimiz (sav) de o devirde m�sl�man topululu�un lideriydi. O �l�r veya �ld�r�l�rse bir ba�kas� onun yerine lider olur. O lider de �l�r veya �ld�r�l�rse bir ba�kas� onun yerine lider olur. Bu silsile b�yle k�yamete kadar devam eder. Hi�bir �ekilde bu din sahipsiz kalmaz. Her zaman bir sahibi olur.

Lider konumdaki ki�i hapsedilebilir, yaralanabilir, hastalanabilir. B�yle bir durumda da yerine bir ba�kas� ge�er. M�sl�manl�k �ah�slara bina edilmez. M�sl�manlara yap�lan oyunlar, kar�� m�cadeleler, kahpelikler onlar�n �n�n� kesmez. Bilakis daha g��lenerek, �iddetlenerek devam ederler. Haks�zl��a, adaletsizli�e, dinsizli�e kar�� ilmi, k�lt�rel bir m�cadele yapmak m�sl�man�n g�revidir.

 - 19 -


�mmetimden bir taife k�yamet kopuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez. (Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakimin M�stedreki)

�mmetimden bir taife, Allah'�n emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak �zerinde olduklar� halde, k�yamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zarar� dokunmaz. T� ki Allah'�n emri gelinceye kadar onlar insanlara galibdirler.

Hz. Muaviye RA (B�y�k K�yamet Alametleri, 472/1, http://www.aitco.com/sonuyari/public_html/kitap/kiyamet/
buyuk.htm http://www.aitco.cmehom/sonuyari/public_html/kitap/
kiyamet/buyuk.htm

 

M�sl�manlar birbirbirine kenetlenmi� betonarme bir bina gibi adeta saf ba�layarak, birlikte olarak, kahpelik yapanlara, m�sl�manlara oyun oynayanlara ve a�a��l�k insanlara kar��, haks�zl�klara ve adaletsizliklere kar�� m�cadele ederler. Burada en �nemli konu m�sl�manlar�n kenetlenmi� �ekilde hareket etmeleridir.


 

- 20 -

Ve haklar�na sald�r�ld��� zaman, birlik olup kar�� koyanlard�r.
(�ura Suresi, 39)

M�sl�manlar haklar�na sald�r�ld��� zaman (haks�zl��a u�rad�klar� zaman) birlik olup kar�� koyanlard�r. Bu m�sl�man�n bir vasf�d�r. Kendilerine tuzak kuruldu�unda, oyun oynand���nda, zul�m yap�ld���nda, tu�yan ve ehli dalaletin sald�r�s�na u�rad�klar�nda birlik olarak m�cadele ederler. K�f�r ve ehli dalalet, M�sl�manlar�n inan�lar�n� yok edebilmek i�in birbirlerinden ayr�lmalar�n� ve b�ylece g��s�z d��melerini beklerler. Ger�ek bir m�min de b�yle bir tuza�a asla d��mez.

 


 

- 21 -


Meryem Suresi'nin 98. ayetinde; "G�rmedin mi, biz ger�ekten �eytanlar�, kafirlerin �zerine g�nderdik, onlar� tahrik edip k��k�rt�yorlar." �eklinde i�aret edildi�i �zere masonlar, ahir zamanda bir k�s�m ateistleri, kom�nistleri ve bir k�s�m derin devlet �etelerini M�sl�manlar�n �zerine k��k�rtacaklard�r.�

Bu olay, hadislerde �ok detayl� olarak anlat�lmaktad�r. Buna deccal komitesi denmektedir. Bu fitne-fesat g�ruhu M�sl�manlara kar�� her t�rl� kahpe sald�r�da bulunacaklar, her t�rl� melaneti, oyunu i�lemeye kalk��acaklar, her �e�it tuza�� kurmaya �al��acaklard�r. Fakat Allah, onlar�n bu oyunlar�n� ba�lar�na ge�irecektir.

 


 

- 22 -

��nk� onlar �zerinize ��k�p gelirlerse, sizi ta�a tutarlar veya dinlerine geri �evirirler; bu durumda ebedi olarak kurtulu� bulamazs�n�z." (Kehf Suresi, 20)

E�er g�� yetirirlerse, sizi dininizden geri �evirinceye kadar sizinle sava�may� s�rd�r�rler; sizden kim dininden geri d�ner ve kafir olarak �l�rse, art�k onlar�n b�t�n i�ledikleri (amelleri) d�nyada da, ahirette de bo�a ��km��t�r ve onlar ate�in halk�d�r, onda s�resiz kalacaklard�r. (Bakara Suresi, 217)

�nkar edenler, resullerine dediler ki: "Muhakkak (ya) sizi kendi topra��m�zdan s�rece�iz veya dinimize geri d�neceksiniz." B�ylelikle Rableri kendilerine vahyetti ki: "��phesiz Biz, zulmedenleri helak edece�iz. (�brahim Suresi, 13)

Ayetlerde g�rd�ld��� gibi dinsiz, imans�z olan tu�yan ve dalalet kendi fitnelerine ve d���ncelerine insanlar� �evirmek i�in u�ra�acaklar, bunu elde etmek i�in her t�rl� melaneti i�leyeceklerdir. Samimi inananlar buna kar��, ilmi-bilimsel metodlarla yi�it�e m�cadele ederek kar�� koyacaklar ve zafer kazanacaklard�r.

 


 

- 23 -

 


HAKKI GASPOLUNAN VE �NKAR OLUNAN MAZLUM �MAMINIZ VE BU (GAYBET�N) SAH�B� (HZ. MEHD�) ONLARIN ARASINDA DOLA�IR, PAZARLARINDA GEZER, ONLARIN BASTI�I YERLERDEN GE�ER. AMA ONLAR ONU TANIMAZLAR TA K� SONUNDA ALLAH KEND�S�N� ONLARA TANITMASI ���N TIPKI HZ. YUSUF'A �Z�N VERD��� G�B� ONA �Z�N VER�R. (�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 189)

Hakk� gasp olunan ve inkar edilen mazlum; yani iftiralara u�ram�� olup da masum, su�suz olan Mehdi insanlar aras�nda, pazarlarda dola�acak, ancak insanlar Mehdi oldu�unu ummad�klar� i�in, herhangi bir insan zannederek� onu anlamayacaklard�r.


 

- 24 -

K�fr ve dalalet azg�n oldu�u i�in Hz. Mehdi mecburen ya�am�n� gizli olarak s�rd�recektir:


Sakr b. Ebi Delf rivayet ediyor, duydum �mam Muhammed Taki buyuruyordu:
Sordum: Ey Allah'�n Resul�'n�n torunu, ni�in 'Kaim' ad�n� alm��t�r?
Buyurdu: ��nk� o, unutulmu� oldu�u ve �maml��� kabul edenlerin �o�u kendilerine s�rt �evirdikleri bir s�rada k�yam edecektir.
Sordum: Onun "muntazar" (beklenen) diye adland�r�lmas�n�n sebebi nedir?
Buyurdu: ��nk� o, ya�am�n� gizli s�rd�recek, bu pek uzun s�recek, geli�i pek uzayacak. �hlasl� kimseler ortaya ��k���n� bekleyeceklerdir...

Hz. Mehdi, k�yametin kopmas�na benzer tarzda aniden zuhur edecektir:


Ahmed b. Muhammed �mam Hasan M�cteba'�n ��yle buyurdu�unu rivayet ediyor.
"Dedem Resullullah'a sordum: Biz Ehl-i Beyt'ten Kaim ne zaman k�yam edecektir? Buyurdu: Ey Hasan! O, yere ve g��e pek a��r gelen "o saat"e benzer, aniden / birdenbire zuhur edecektir."Kumeyt b. Zeyd el-Esedi, �mam M. Bak�r'dan rivayet ediyor.
"Allah'�n Resul�nden bir konuda (yani Mehdi'nin k�yam� hakk�nda) soruldu; buyurdu: O, "saat"e benzer, ancak aniden zuhur edecektir."D�'bil b. Ali el-H�zai, �mam R�za'dan rivayet ediyor:
"Resullullah'a; Ey Allah'�n Resul�, soyunuzdan olan Kaim ne zaman k�yam edecek, diye soruldu. (Efendimiz) buyurdu; O, 'O saate' (k�yamet olaca�� ana) benzer, onun zaman�n� Allah'tan ba�kas� bilmez. Ancak aniden vuku bulur."


 


- 25 -

Ateistlerin s�zde ilah� olan Darwin ve Darwinizm'i Adnan Oktar yerlebir edince b�t�n ateist ve materyalistler ittifak ederek ona kar�� tav�r olu�turdular. Buna bakan Kuran ayeti:

"Bizim ilahlar�m�za bunu kim yapt�? ��phesiz o, zalimlerden biridir" dediler. (Enbiya Suresi, 59)

Dediler ki: "�yleyse, onu insanlar�n g�z� �n�ne getirin ki ona (nas�l bir ceza verece�imize) �ahid olsunlar." (Enbiya Suresi, 61)


 

- 26 -

Mehdi'nin gaybetleri muhteliftir. �lk gaybetinde insanlara zaman zaman g�r�necek, zaman zaman kaybolacak, birinci gaybeti b�yle devam edecektir. Muhtemelen bu �e�itli tutukluluk halleri �eklinde olacakt�r. �kinci gaybeti ise uzunca ve kesintisiz olacakt�r. Bu da uzun bir mahkumiyete ve s�rg�ne i�aret etmektedir.


"Ebu Basir der ki: �mam Muhammed Bak�r Aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Bu GAYBET�N (Mehdi'nin) sahibinde d�rt peygamberin s�nneti vard�r:... Dedim ki: "Hz. Yusuf'un s�nneti nedir?" Buyurdu ki: "Zindan ve gaybet."...
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 190)

Bu rivayette mahkumiyete a��k�a i�aret edilmektedir.


Benim Ehl-i Beytim (Peygamber Efendimiz (sav)'in Hz. Mehdi dahil t�m torunlar�) muhakkak benden sonra bela, ka��r�lma ve S�RG�NE u�rayacakt�r
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 14) (K�t�b-� Sitte Muhtasar�, c.17, s. 556)

Bu rivayette de a��k�a s�rg�ne i�aret edilmektedir.

Allah bir ayetinde bu durumu ��yle bildirir:

Hani o inkar edenler, seni tutuklamak ya da �ld�rmek veya S�RG�N ETMEK amac�yla, tuzak kuruyorlard�... (Enfal Suresi, 30)


 

- 27 -


�smail bin Cabir der ki: Ebu Cafer Muhammed bin Ali aleyhisselam ��yle buyurdu: "Bu emrin sahibi (Hz. Mehdi) bu yerlerden birinde gaybete �ekilecektir (hapsedilecek veya tutuklanacakt�r).... �yle ki zuhurundan �nce ona hizmet eden �ah�s gelecek ve Hz. Mehdi'nin baz� ashab� ile g�r��ecek ve onlara diyecek ki: "Siz ka� ki�iniz? K�rk ki�i kadar�z. Dediklerinde ��yle buyuracak: E�er sahibinizi g�r�rseniz ne yapars�n�z? Diyecekler ki: Vallahi e�er bize da�� yerinden oynatmam�z� emretse dahi yapar�z... (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s .208)


Hz. Mehdi'nin talebeleri onun gaybet d�neminde (hapis veya tutukluluk d�neminde) son derece kararl� olacaklard�r. �nkar edenler ve m�naf�k t�ynetli insanlar bu d�nemde Hz. Mehdi'nin talebelerinin da��lacaklar�n� d���n�rlerken, onlar tam tersine bir g�� elde edeceklerdir. �nan�lmaz ve kahredici bir g��, kudret, azim ve kararl�l�k olu�acakt�r. Bu g�� ile �slam ahlak� d�nyaya hakim oluncaya kadar muazzam hizmetler yapacaklard�r ve bu, onlardan sonraki nesillere ve sonra da k�yamete kadar da devam edecektir.


�mmetimden bir taife k�yamet kopuncaya kadar yard�m g�rmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayr�lmalar� da onlara bir zarar vermez. (Ramuz El-Ehadis, 472 (Hakimin M�stedreki)


 

- 28 -


H�keym bin Sa'd ��yle der: �mam Emir�lm�minin Ali aleyhisselam'�n ��yle buyurdu�unu duydum: "Kaim (Mehdi) aleyhisselam'�n ashab� gen�tir ve i�lerinde ya�l� yoktur; Ancak g�zdeki s�rme veya az�ktaki tuz kadard�rlar. Ve az�ktaki en az �ey, tuzdur."
(�eyh Muhammed b. �brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s .374)

 

Rivayette Hz. Mehdi'nin cemaatinin gen�lerden olu�aca�� bildirilmektedir. Ayr�ca say�lar�n�n da �ok az olaca��na i�aret edilmektedir.

Bedi�zzaman Said Nursi de Hz. Mehdinin cemaatinin �ok az say�da olaca��n� ancak buna ra�men manen �ok g��l� bir topluluk olaca��n� bildirmi�tir:


Bu (Mehdi'nin) vazife(si)nin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manevi ordusu, yaln�z ihlas ve sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahip olan bir k�s�m �akirdlerdir (��rencilerdir). NE KADAR DA AZ DA OLSALAR, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar.
(Emirda� Lahikas�, 259)- 29 -


Dedi ki: Ey Emir�lm�minin! Bu Mehdi kimdendir? Buyurdu ki: Ben� Ha�im'dendir, araplar�n y�ce da��n�n zirvesinden. O �yle bir denizdir ki ona giren kaybolur. Kendisine s���nanlar i�in amand�r, halk kinle doldu�unda onlar� p�k k�lan m�dendir, �l�m nazil oldu�unda korkmaz, �l�m ona vard���nda sars�lmaz, sava� meydan�nda sald�rd���nda asla geri �ekilmez. Tecr�belidir, galiptir, muzafferdir, arsland�r, sa�lamd�r, kavminin dire�idir, cesurdur, Allah'�n k�l��lar�ndan bir k�l��t�r, reistir, herkesi etraf�nda toplar, y�celik ve �erefin kayna�� olan evde b�y�m��t�r, onun y�celi�i en asil y�celikten kaynaklan�r. Hi�bir�ey seni ona biat etmekten al�koymas�n, seni engelleyenler her zaman fitneye s���nanlard�r. E�er konu�urlarsa �err konu�urlar, e�er susarlarsa fasit ve fas�kt�rlar..."
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 250)

Rivayette Mehdi'ye gen�lerin yakla�mas�n� engelleyenlerin her zaman fitne ile hareket ettikleri belirtilmi�tir. Mehdi d��manlar�n�n konu�tuklar� zaman �err, k�t�l�k konu�tuklar� bildirilmi�tir. Sussalar dahi i�lerinde bozgunculuk ve fesat bar�nd�r�rlar.- 30 -


Abdullah bin Zamre, �bn-i M�ti-i Himyeri (K�'b-ul Ahbar)'den nakleder ki ��yle dedi: "... K�yam edecek (K�im) olan Mehdi, Ali'n�n soyundand�r. O bu yery�z�n�, yery�z�nden ba�ka bir hale getirecektir. Rum ve �in'in hr�stiyanlar�n'�n aleyhinde �sa bin Meryem ile delil getirecektir. K�im Mehdi, Ali'nin neslindendir. (Seyyittir) Hay�rda, g�r�n��te ve ahlakta en �ok Hz. �sa'ya benzeyen odur. Allah peygamberlere verdi�i (azameti) ona da verecektir. Ona faziletler ve ziynet verecektir. ��phesiz Mehdi, Ali'nin evlad�d�r. Onun gaybeti (kaybolu�u, hapis d�nemi), t�pk� Yusuf'un gaybeti gibidir ve onun d�n��� t�pk� �sa bin Meryem'in d�n��� gibidir. (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s .169)

Rivayette Hz. Mehdi'nin gaybetinin (Hapis d�neminin) Hz. Yusuf'un gaybetine (hapis d�nemine) benzeyece�i bildirilmi�tir. Bu gaybetin (hapis d�neminin) ard�ndan Hz. Mehdi, Hz. �sa'n�n d�n��� gibi daha g��lenmi� ve etkili olarak geri d�necektir. Bu rivayet, Hz. �sa'n�n Hz. Mehdi'nin d�neminde d�nece�ine de i�aret etmektedir.- 31 -


S�leyman bin Bil�l der ki: �mam Cafer-i Sad�k aleyhisselam babas�ndan o da dedesinden nakleder ki Hz. H�seyn aleyhisselam ��yle buyurdu: Birg�n adam�n biri Emir�lm�minin Ali aleyhisselam'�n yan�na gelerek: "Ey Emir�lm�minin! Bize �u Mehdi'nizden bahseder misin? Diye arzedince ��yle buyurdu: "G�TMES� GEREKENLER G�D�P DE M�M�NLER AZALDI�INDA VE F�TNEC�LER G�TT���NDE ��TE ORADA (YAN� UZAK B�R YERDE ZUHUR EDECEKT�R.)".
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani Sf 250)

Hz. Mehdi'nin yeniden ortaya ��k���, cemaatindeki fitne ��karanlar�n ve m�naf�klar�n ayr�lmas�ndan ve bu salih toplulu�un bu �ekilde manen temzilenmesinden sonra olacakt�r. Her m�sl�man toplulu�unda m�naf�klar vard�r. Mehdi cemaatinde de bu �ekilde kahpe ve a�a��l�k karakterde insanlar�n bulunmas� Allah'�n bir adetullah�d�r. Allah mehdi cemaatini bu pislik t�ynetteki insanlardan temizledikten sonra da m�minlerin �evki ve co�kusu her zamankinden daha fazla artacak ve �ok daha g��l� hale geleceklerdir.- 32 -


�mam Zeynelabidin (a.s) ��yle buyurmu�tur: "Bizim Kaimimiz ile Allah'�n resulleri aras�nda birtak�m benzerlikler vard�r. Nuh, �brahim, Musa, �sa, Eyyub ve Muhammed (s.a.a) peygamberlerin her biri ile bir benzerli�i vard�r. Nuh ile uzun �m�rl� olmas�nda, �brahim ile do�umunun gizli olmas� ve halktan uzak durmas�nda; Musa ile korku h�li ve gaybette ya�amas�nda; �sa ile halk�n onun hakk�ndaki ihtil�fa d��mesinde; Eyyub ile bel�dan sonra kurtulu�un yeti�mesinde; Muhammed (s.a.a) ile de ilim k�l�c�yla k�yam etmesinde benzerli�i vard�r." [7]
Kemal'�d-Din, s.322, bap 31, hadis 3

Peygamberlerin hayatlar�nda g�r�len �rnekler gibi Mehdinin de hayat�nda �e�itli zorluklar olacakt�r. Hz. Mehdinin muhtelif gaybetleri olacakt�r. Bu gaybetler, hapis, s�rg�n, tutuklama ve gizlenme �eklinde olacakt�r. Hz. Musa d�neminde oldu�u gibi her t�rl� bela, hapsedilme-tutuklanma tehdidi, suikast tehdidi gibi y�ksek risk olan bir ortamda ya�ayacakt�r. Hz. Yusuf gibi hapsedilecektir. Peygamber Efendimiz (sav)'in k�fredenlerle m�cadelesi gibi Mehdi de k�fredenlerin ideolojilerine kar�� ilmi m�cadele y�r�tecektir.- 33 -


�Nu'mani: S�leyman b. Harun el-�cli rivayet ediyor. �mam H�seyin'dan duydum buyurdu:
"BU EMR�N SAH�B�N�N (�MAM MEHD�'N�N) KORUNAN B�R ASHABI VARDIR. �nsanlar�n hepsi onu terketse bile, Allah bu ashab�n� ona g�nderecektir, i�te bunlar�n haklar�nda Allah:
"Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir. E�er bunlar� tan�may�p-k�fre sap�yorlarsa, andolsun, biz buna (kar��) ink�ra sapmayan bir toplulu�u vekil k�lm���zd�r." (6/89) ayetini nazil buyurmu� ve yine onlar hakk�nda: "Ey iman edenler, i�inizden kim dininden geri d�ner (irtidat eder)se, Allah (yerine) kendisinin onlar� sevdi�i, onlar�n da kendisine sevdi�i m�'minlere kar�� al�ak g�n�ll�, kafirlere kar�� ise 'g��l� ve onurlu,' Allah yolunda cihad eden ve k�nay�c�n�n k�namas�ndan korkmayan bir topluluk getirir. Bu, Allah'�n bir fazl�d�r, onu diledi�ine verir. Allah (rahmetiyle) geni� oland�r, bilendir." (5/54) buyurmu�tur.

 

Gelece�i bir�ok rivayetle m�jdelenmi� olmas�na ra�men Hz Mehdi'nin geli�ine inanmayacak ve ona kar�� m�cadele edecek bir �ok ki�i olacakt�r. Ancak Hz. Mehdi'nin, Allah'�n korumas� alt�nda olan ve kendisine �ok sad�k bir cemaati bulunacakt�r. Ahir zamanda k�fre kar�� yapaca�� ilmi m�cadelede de Hz. Mehdi'ye bu cemaati yard�mc� olacakt�r.

HZ. MEHD�'N�N TALEBELER�N�N BAZI �ZELL�KLER�:

ALLAH'IN HAS KULLARIDIR.
(K�yamet Alametleri)

Onlar�n kalbleri demir gibidir ve onlar g�nd�z aslan gece de abiddirler.
(Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, 57)

Muhakkak ki onlar hidayet sancaklar�d�r.
(Ramuz el-Ehadis, 1/153)

Allah yolunda hi�bir� k�nayan�n k�namas�ndan korkmayan se�kin m�sl�manlard�r.
(S�nen-i Ibni Mace, 10/259)

(Mehdi'nin) dostlar� yi�it, �ecaatli, salih, imanl� ki�ilerdir, ona itaatte gayretlidirler. Nereye ve hangi i�e y�nelseler mutlaka zafere ula��rlar... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal'ud- Din, c.2, s.367)

MEHD�'N�N TALEBELER� SAYICA AZ, ANCAK MANEN B�R ORDU KADAR KUVVETL� OLACAKLARDIR


�Bu (Mehdi'nin) vazife(si)nin istinad etti�i (dayand���) kuvvet ve manevi ordusu, yaln�z ihlas ve sadakat ve tesan�d (dayan��ma) s�fatlar�na tam sahip olan bir k�s�m �akirdlerdir (��rencilerdir). Ne kadar da az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve k�ymetli say�l�rlar. (Emirda� Lahikas�, 259)

Bedi�zaman Said Nursi, Mehdi'nin talebelerinin say�lar�n�n az olaca��n� ancak bu ki�ilerin her birinin manen �ok g��l� olacaklar�n� belirtmi�tir. Peygamberimiz (sav) de hadislerinde Mehdi cemaatinin bu �nemli �zelli�ini ��yle haber vermi�tir:


Say�lar� Bedir Ashab� (313) kadard�r. Evvelkiler onlar� ge�medi�i gibi, sonrakiler de onlara yeti�emezler. Onlar�n say�lar� Talud ile nehri ge�enler kadard�r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bedir sava��ndaki askerler gibi 313 ki�inin kumandas�n� elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. ��nk� bu 313 ki�i gece abid (�ok ibadet eden kimse) g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar. (K�yamet Alametleri, s. 169)

Aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�ilik bir grup olu�tururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onlar�n kalpleri demir gibidir ve onlar g�nd�z arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler, ne de sonrakiler fedakarl�kta onlara yeti�emez. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

Hz. Mehdi'ye aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 ki�i biat edecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

 

 

Hadislerde Mehdi'nin talebeleri "onlar�n kalpleri demir gibidir ve onlar g�nd�z aslan gece abid (kul, k�le gibi ibadet eden kimseler) gibidirlerler", "kahraman niteli�i ta��maktad�rlar" ve "onlar her zalime galip gelirler" s�zleriyle tan�mlanm��lard�r. Bu durum, onlar�n Allah (cc)'a �ok ba�l�, samimi iman sahibi kimseler olmalar�ndan kaynaklanmaktad�r. BU G��L� �MANLARINDAN DOLAYI MEHD�'YE DE SARSILMAZ B�R SADAKATLE BA�LANMI�LARDIR. BU KUVVETL� �MAN VE SADAKAT DE ONLARI �N�AALLAH "MANEN B�R ORDU KADAR KUVVETL�" HALE GET�RMEKTED�R.- 34 -

MEHD� DEVR�NDE �NTERNET, TELEV�ZYON VE V�DEO F�LMLER�NE BAKAN R�VAYETLER


��phesiz ki Kaim (Hz. Mehdi) zaman�nda B�R M�M�N DO�UDA OLSA BATIDA OLAN KARDE�� KEND�S�N� G�R�R. Hakeza, BATIDA OLSA DO�UDA OLAN KARDE��N� G�R�R. (Bihar'ul-Envar, c.52, s.391)

Hadiste, Mehdi'nin ortaya ��kaca�� ahir zamanda, internette yay�nlanan videolar ve g�r�nt�lere ve televizyon filmlerine i�aret ediliyor.


�mam (a.s) d�nyan�n do�u ve bat�s�n� fethedip �slam'� d�nyan�n d�rt bir yan�na egemen k�lacakt�r... Allah Teala insanlara �yle bir g�� verecek ki, HERKES OLDU�U YERDE ONUN S�ZLER�N� DUYACAK ve �mam (a.s) �slam'a hayat verecektir... (Bihar'ul-Envar, c.52, s.279 ve c.53, s.12 �kmal'ud- Din, c.2, s.367)"... Ayr�ca Do�u ile Bat� aras�ndaki �eyler hakk�ndaki t�m sorulara cevap verir." (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 283)

Rivayette Hz. Mehdi'nin insanlar�n Do�u (m�sl�man alemi) ve Bat� (H�ristiyan alemi) hakk�nda merak edip kendisine y�neltti�i t�m sorulara cevap verece�ini ve bunlara da insanlar�n �ahit olaca��na i�aret edilmektedir.

Ahir zamanda geli�en teknolojinin vesilesi ile internet ve televizyon arac�l��� ile d�nyan�n her yerindeki insanlar Hz. Mehdi'nin a��klamalar�na �ahit olacaklard�r. Kendisine merak edilen t�m sorular sorulacak, o da bunlar� cevaplayacakt�r.- 35 -


Cabir b. Yezid el-Co'fi, �mam Muhammed Bak�r'dan rivayet ediyor:
"...Mehdi'nin Mehdi diye isimlendirilmesinin sebebi �udur ki; gizli bir i�e do�ru y�nlendirilecek, Tevrat ve di�er Semavi kitaplar� Antakya'da bir ma�aradan ��kartacak ve YAHUD�LER ARASINDA TEVRAT'LA HIR�ST�YANLAR ARASINDA �NC�L'LE H�KMEDECEKT�R.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81Harun b. Maruf; Zamra b. Rabia'dan, Abdullah b. �evzeb'den rivayet ediyor:
"Ku�kusuz ki, Mehdi, Mehdi diye adland�r�lm��t�r. ��nk� O, �am da�lar�ndan bir da�a do�ru hidayet olunur (y�nlendirilir) "TEVRAT� K�TAPLARINI (C�LTLER�N�) ORADAN �IKARTIR VE ONLARA DAYANARAK YAHUD�LERLE MUNAZARA EDER VE (SONU�TA) B�R GRUP YAHUD� O'NUN EL�YLE M�SL�MAN OLUR.

http://www.ahirzaman.net/mehdi_ahirzaman07.html#81"Ona Mehdi denilmesinin nedeni, �am'da bulunan da�lardan birine y�nelmesidir. Oradan (GER�EK) TEVRAT K�TAPLARINI �IKARACAK, YAHUD�LERE KAR�I DEL�L GET�RECEKT�R."
(Suyuti, el-Havi li'l Feteva, II. 81)O'na Mehdi denmesinin sebebi �udur. O, Yahudilerin hac yapt��� �am da�lar�ndan bir da��n i�indeki Tevrat'a dair kitaplar� ��kar�r ve Yahudilerden bir cemaat O'nun eliyle M�sl�man olur. (Ahir zaman Mehdisinin alametleri, Celaleddin Suyuti, sf. 77)


Hz. Mehdi zuhur etti�inde Allah taraf�ndan g�nderildikten sonra bozulmaya u�rat�lm�� olan muharref Tevrat'�n Kuran'a uygun olan asl�n� anlatacakt�r. B�ylece bir k�s�m Yahudiler m�sl�man olacaklard�r.

Ayn� �ekilde H�ristiyanlar� da �ncil'de Kuran'a uygun olan h�k�mlere �a��racakt�r.- 36 -


�"... Eleneceksiniz, t�pk� alt�n�n elendi�i gibi. Ve t�pk� alt�n gibi ay�klan�p saf olacaks�n�z."
(�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 236)

Ahir zamanda m�sl�manlar b�yle imithanlarla se�kin hale geleceklerdir.- 37 -


Sedir-i Seyrefi der ki: �mam Ebu Abdullah Cafer-i Sad�k aleyhisselam'dan duydum ki: ��yle buyurdu: "Bu i�in sahibinde (Mehdi'de) Yusuf'a bir benzerlik vard�r." ��yle arzettim: Sen bize bir GAYBET� (hapsi) veya hayreti bildiriyor gibisin.

Hz. Yusuf ilk olarak kuyuda hapsedilmi�tir, ikinci olarak da zindanda hapsedilmi�tir. Hz. Mehdi de Hz. Yusuf gibi hapsedilecektir. Rivayette ayr�ca Hz. Mehdi zaman�nda nice hayret verici olaylar olaca��na i�aret edilmektedir.


"Onun zaman�nda b�y�k hadiseler vuku bulacak."
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)"Onun zaman�nda nice hayret veren haller zuhur edecektir."
(Mektubat-� Rabbani, 2/258)


- 38 -


�eyh Tusi: H�seyin b. Ali H�seyin dedesi Ali b. Abi Talib (A)'�n s�z konusu ayetin tefsirine dair ��yle buyurdu�unu rivayet etmektedir: "Onlar Muhammed (sav) o�ullar�d�r, Allah, onlardan olan Mehdi'yi (uzun) �abalardan sonra g�revlendirecek, onlar� aziz (sayg�n) ve d��manlar�n� zelil k�lacakt�r (zillete d���recek, al�ak, hor ve a�a��l�k k�lacakt�r)."�eyh saduk: H�seyin b. Halid rivayeti, �mam R�za'ya: Ey Resulullah'�n o�lu! Siz Ehl-i Beyt'ten olan Kaim kimdir? Diye soruldu, buyurdu ki:

... Ortaya ��kmadan �nce gaip olacakt�r (hapsedilecektir) . Ortaya ��kt��� zaman da yery�z� onun nuru ile parlayacakt�r. �nsanlar aras�nda adalet terazisi kurulacak kimse kimseye zulmetmeyecektir...."Fazl b. �azan: Abdullah b. Sinan rivayet ediyor, �mam Cafer Sad�k buyurdu:

"Yataklar�ndan (evlerinden) kaybolanlar ��y�zon�� ki�idir, Bedir ehlinin (Bedir sava��na kat�lan m�sl�manlar�n) say�s� kadard�r... onlar Kaim Mehdi'nin sahabeleridirler."

Rivayetten Hz. Mehdi'nin talebelerinin de Hz. Mehdi gibi zaman zaman hapsedilecekleri anla��lmaktad�r. Hatta gece yar�s�, uyku vaktinde yataklar�ndan kald�r�larak g�zalt�na al�nacaklar� ve hapsedileceklerine hadis i�aret etmektedir.


- 39 -


... Allah onunla b�t�n zorluklar� kolayla�t�r�r, b�t�n sertlikleri yumu�at�r. Onunla yerin hazinelerini ortaya ��kart�r, onunla b�t�n uzakl�klar� yak�nla�t�r�r, inat�� b�t�n zalimleri onunla ortadan kald�r�r, T�M K�T� �EYTANLARI ONUN EL�YLE YOK EDER...


Hz. Mehdi zuhur etti�i vakit, t�m dinsiz ideolojilere, ateizme, materyalizme ve Darwinizm'e kar�� ilmi bir m�cadele y�r�tecek ve insanl��� y�zy�llar boyu felakete s�r�kleyen bu ideolojilerin ortadan kalkmas�na vesile olacakt�r.


- 40 -


Haris bin Mu�ayre-i Nasri der ki: �mam Ebu Abdullah aleyhisselam'a ��yle arzettim: "Biz ��yle bir rivayet biliyoruz ki, "bu (imametin) sahibi birg�n gayba �ekilecek". B�yle olursa ne yapmal�y�z? Buyurdu ki: "EL�N�ZDEK� �LK HAD�SLERE SARILIR, ONLAR S�ZE A�IKLAYACAKTIR."


Bu rivayetten, ahir zamanda Mehdi devrinin, Mehdi'nin gaybet d�neminin, Mehdi'nin vazifelerinin; Mehdi'yi nas�l tan�yaca��m�z�n ve o devirde nas�l davran�lmas� gerekti�inin t�m detaylar�n�n hadislerde �ok a��k anlat�ld��� anla��lmaktad�r.


- 41 -


Hi�am bin Salim der ki: �mam Caferi Sad�k Aleyhisselam ��yle buyurdu: "Hz. Mehdi'nin zuhuruna kadar halk�n her s�n�f� halka h�k�m s�recek. �yle ki art�k hi� kimse "E�er biz h�k�met etseydik adaleti uygulard�k" diyemeyecek. Daha sonra Kaim Aleyhisselam hak ve adaletle k�yam edecek." (�eyh Muhammed b.�brahim-i Numani, Gaybet-i Numani s. 320)


Hz. Mehdi zuhur etmeden evvel b�t�n sistemler ve fikirler denenecek. Hi�bir d�nyevi fikir ve ideoloji bar�namayacak ve Hz. Mehdi d���nda hi�bir ��z�m kalmayacak.

 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com