PEYGAMBER�M�Z (SAV)�E SALAVAT GET�RMEK

"��phesiz, Allah ve melekleri Peygambere salat ederler. Ey iman edenler, siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle ona selam verin." (Ahzab Suresi, 56)

Peygamberimiz (sav)�in ad� an�ld���nda O�na salat ve selam g�ndermenin mecburiyeti konusunda alimlerimiz aras�nda g�r�� ayr�l��� vard�r. Fakat bunun fazileti ve ahirette Peygamberimiz (sav)�in �efaatine vesile olaca�� konusunda Ehl-i S�nnet alimleri g�r�� birli�i i�erisindedir.

Resulullah (sav)�a salat ve selam g�ndermek �ok hay�rl� ve m�barek bir i�tir. Bunu �ok yapan�n Allah (cc), ahirette mevkisini y�kseltir.

Peygamberimiz (sav)�in hadislerine g�re, Resulullah (sav)��n ad� an�ld���nda O�na salat ve selam g�ndermeyenler, ahirette b�y�k bir hay�rdan mahrum kalm��lard�r.

"K�yamet g�n� bana en yak�n olanlar ve �efaatime hak kazananlar, benim �zerime en fazla salavat getirenlerinizdir." (Tirmizi)

"Her kim benim �zerime salavat getirirse, Allah bu y�zden ona on misli ma�firet eder." (Ebu Davud)

"G�nlerin en faziletlisi cuma g�nleridir. O g�n benim �zerime �ok salavat getiren. Zira sizin salavat ve selamlar�n�z melekler vas�tas�yla bana ula�t�r�l�r." (Ebu Davud)

"Yan�mda ben an�ld���m halde �zerine getirmeyen adam�n y�z� yere s�rt�ls�n hakarete u�ras�n." (Tirmizi)

"Ad�m an�ld���nda salavat getirin ve dua edin. Zira nerede olursan�z olun, salat ve selamlar�n�z bana ula��r." (Ebu Davud)

Resulullah (sav)�a salat ve selam g�ndermenin tavsiye edildi�i zamanlar:

1) Ezan okunurken:

Peygamberimiz (sav) ��yle buyurmu�tur: "Ezan� duydu�unuzda m�ezzinin s�ylediklerini tekrar edin ve sonra bana salat g�nderin. Bir salat ve selam i�in Allah size on kat sevap verir." (Ahmed)

2) Camiye girerken ve ��karken:

Resulullah Efendimiz (sav) camiye girerken ve ��karken salat ve selam okurdu. Hz. Ali (r.a.) "camiye girdi�inizde Resulullah�a salat niyaz edin" (Ahmed) buyuruyor.

3) Cenaze namaz�nda:

Peygamberimizin s�nnetine g�re cenaze namaz�n�n sonunda Peygamberimiz (sav)�e salat okunur.

4) Bayram namaz�nda:

Bayram namaz�nda r�kudan sonra salat ve selam getirmek s�nnettir.

5) Duan�n sonunda:

Hz. �mer (r.a.): "Salat okunana kadar okunan dua yerle g�k aras�ndad�r.�

6) Cuma namaz�nda:

Peygamberimiz (sav) ��yle buyuruyor: "Cuma g�nleri �ok salat okuyun. ��nk� o g�n melekler yan�n�zdad�r. Kim bana salat ve selam g�nderirse daha s�z� bitmeden bana ula��r." (Nesei)

 

makaleler index >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com