HZ. MEHD�’N�N �SM�N�N, PEYGAMBER�M�Z (SAV)’�N �SM�NE MUVAFIK OLMASI

... size ..., ismi AHMED, babas�n�n ismi Abdullah olan Hz. Mehdi'yi reis k�lm��t�r. Ona kat�l�n�z. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

... ona kat�l�n, O Mehdi’dir. �SM� DE AHMED B. Abdullah’d�r... (K�yamet Alametleri, Medineli Allame Muhammed B. Resul El-H�seyin El Berzenci, Pamuk Yay�nc�l�k, 8. bask�, s. 165)

Ebu Davud ile Tirm�zi’nin �bni Mesut (RA)'dan nakil ettiklerine g�re, Allah’�n Resul� (sav) ��yle buyurmu�tur: “Onun ismi ismime, babas�n�n ismi de babam�n ismine muvaf�k olacakt�r...” (K�yamet Alametleri, Geni�letilmi� 9. bask�, s.159-160)

... Benden sonra �SM� "AHMED" OLAN B�R EL��N�N de m�jdeleyicisiyim" demi�ti. (Saff Suresi, 6)


HZ. MEHD�'N�N “H�DAYET VEREN” ANLAMINA GELMES�

Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yeti�irse, kar �zerinde s�r�nerek de olsa ona kat�ls�n. Muhakkak ki ONLAR H�DAYET SANCAKLARIDIR. (Ramuz El Ehadis, 1. cilt, s. 298, no:2)

... Bundan sonra size BENDEN B�R H�DAYET GELD���NDE, kim benim hidayetime uyarsa, onlara korku yoktur ve onlar mahzun olmayacaklard�r." (Bakara Suresi, 38)

Ve onlar�, Kendi emrimizle H�DAYETE Y�NELTEN �NDERLER KILDIK ... (Enbiya Suresi, 73)

��te ALLAH'IN H�DAYET VERD�KLER� BUNLARDIR; �yleyse SEN DE ONLARIN BU H�DAYETLER�NE UY... (Enam Suresi, 90)


HZ. MEHD�’N�N MUTLAKA GELECEK OLMASI

D�nya, M�sl�manlara Ehli Beytimden B�R ADAM MEL�K OLANA KADAR, YIKILMAYACAK VE G�TMEYECEKT�R. (Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. H�sameddin el-Muttaki, s. 10)

Senin Rabbin, 'ana yerle�im merkezlerine' onlara ayetlerimizi okuyan B�R EL�� G�NDERMED�K�E �EH�RLER� YIKIMA U�RATICI DE��LD�R... (Kasas Suresi, 59)

Ve MEHD�'N�N ZUHURU DA KIYAMET ALAMETLER�NDEN �LK�D�R. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 494)

... KIYAMET-SAAT�N�N kendilerine apans�z gelmesinden ba�kas�n� m� g�zl�yorlar? ��TE ONUN ��ARETLER� GELM��T�R... (Muhammed Suresi, 18)


HZ. MEHD�’N�N, �NSANLARI H�DAYETE Y�NELTMES�

"Mehdi": Allah'�n hakikaten HAK YOLUNA G�T�RD��� K�MSEdir... (�bn'�l-Esir el-Cezeri, "en-Nihaye fi Garib'il-Hadisi ve'l-Eser", c. 4, s. 244)

Ve onlar�, kendi emrimizle H�DAYETE Y�NELTEN �NDERLER k�ld�k... (Enbiya Suresi, 73)


HZ. MEHD�’N�N, GEL���NDEN �M�T KES�LD��� B�R D�NEMDE �IKMASI

�NSANLARIN �M�TS�Z OLDU�U VE "H�� MEHD� FALAN YOKMU�" DED��� bir s�rada Allah Mehdi'yi g�nderir... (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)

...MEHD�, Resulullah'�n bayra�� ile, insanlar�n ba�lar�na bela �zerine bela ya�d��� ve �IKI�INDAN �M�T KES�LD��� B�R SIRADA �IKAR... (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 55)

... demi�tiniz ki; "ALLAH, ONDAN SONRA KES�N OLARAK B�R EL�� G�NDERMEZ."... (M�min Suresi, 34)

HZ. MEHD�’N�N �IKI�INDAN �NCE YERY�Z�NDE F�TNE VE BOZGUNCULU�UN �O�ALMASI

B�R F�TNE G�R�L�R, BUNU D��ER F�TNELER TAK�P EDER. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

K�yamet �n� s�ra KARANLIK GECELER G�B� F�TNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)

Ki onlar, �ehirlerde azg�nla�m��lard�. B�ylece oralarda FESADI YAYGINLA�TIRMI�-ARTIRMI�LARDI.’ (Fecr Suresi, 11-12)

Mehdi ��kmadan �nce... insanlar aras�nda F�TNELER �O�ALACAKTIR... (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 39-40)

Onlardan �o�unun g�nahta, d��manl�kta ve haram yiyicilikte �abalar�na HIZ KATTIKLARINI G�R�RS�N... (Maide Suresi, 62)


HZ. MEHD�’N�N �IKI�ININ �LAN ED�LMES�

ONUN �SM�YLE SEMADAN N�DA OLUNACAK ve hi� kimse onun Mehdi’li�ini inkar edemeyecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 49)

SEMADAN B�R SES ONU �SM�YLE �A�IRACAK ve do�uda, bat�da hatta uykuda olan bile bu sesi duyacak ve uyanacakt�r. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)

Rabbimiz, biz: "RABB�N�ZE �MAN ED�N" D�YE �MANA �A�RIDA BULUNAN B�R �A�IRICIYI ���TT�K, hemen iman ettik… (Al-i �mran Suresi, 193)

HZ. MEHD�’YE B�AT ED�LMES�

MEHD�'N�N BAYRA�INDA B�AT ALLAH ���ND�R YAZILIDIR. (Ali bin H�samettin el Muttaki, Celalettin Suyuti’nin Tasnifinden Hadisler- Ahir Zaman Mehdisinin Alametleri, Kahraman Ne�riyat, s. 65)

��phesiz SANA B�AT EDENLER, ancak ALLAH’A B�AT ETM��LERD�R... (Fetih Suresi, 10)

HZ. MEHD� ORTAYA �IKTI�INDA, ONA UYULMASI

Sizden ona kim yeti�irse, KAR �ZER�NDE S�R�NEREK DAH� OLSA ONA GELS�N. ONA KATILSIN. Zira o, Mehdi'dir. (�bn Mace, Fiten, B 34, H 4082; �bn Ebi �eybe, c. VII, sf. 527; Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

Biz el�ilerden hi� kimseyi ancak Allah'�n izniyle KEND�S�NE �TAAT ED�LMES�NDEN BA�KA bir �eyle g�ndermedik... (Nisa Suresi, 64)


�NSANLARIN HZ. MEHD�’YE TAB� OLMALARI

�nsanlar, bal ar�lar�n�n beyleri etraf�nda toplanmas� gibi, HZ. MEHD�'N�N �EVRES�NDE TOPLANIRLAR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

... HER NEREDE OLURSANIZ, ALLAH S�ZLER� B�RARAYA GET�RECEKT�R... (Bakara Suresi, 148)


HZ. MEHD�’N�N �EH�R MERKEZ�NDEN �IKMASI VE KONSTANT�N�YE’Y� FETHETMES�

D�nyadan hi�bir zaman kalmay�p ancak tek bir g�n kalsa bile o g�nde benim ailemden bir zat�n Deylem da��na (yahut eyaletine) ve KONSTANT�N�YYE �EHR�NE sahip olmas� i�in Allah (c.c.) muhakkak o g�n� uzatacakt�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 74), (�l�m-K�yamet -Ahiret ve Ahirzaman Alametler, s. 440)

Senin Rabbin, 'ANA YERLE��M MERKEZLER�NE' onlara ayetlerimizi okuyan bir el�i g�ndermedik�e �ehirleri y�k�ma u�rat�c� de�ildir... (28/59)


HZ. MEHD�’N�N ALLAH KORKUSUNUN �OK G��L� OLMASI

Mehdi, gerges ku�unun kanad� ile T�TREMES� G�B� ALLAH’TAN �OK KORKAN bir kimsedir. (Nuaym b. Hammad, vr 91a)

... O'NDAN ��LER� T�TREYEREK-KORKANLAR ve Allah'�n d���nda hi� kimseden korkmayanlard�r. Hesap g�r�c� olarak Allah yeter. (Ahzab Suresi, 39)

Mehdi ALLAH'A KAR�I SON DERECE BOYUN E��C�D�R. Ahlak bak�m�ndan Peygambere benzer. (K�yamet Alametleri, s. 163)

… Bana 'G�N�LDEN-KATIKSIZ OLARAK Y�NELEN�N' yoluna tabi ol…(Lokman Suresi, 15)

... Aynen, kartal cinsinden Ne�ir ku�unun kanatlar�yla T�TREMES� G�B� ALLAH'TAN KORKACAKTIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 51)

… Ve onlar, O’nun ha�metinden ��LER� T�TREMEKTE OLANLARDIR.” (Enbiya Suresi, 28)


ALLAH’IN, HZ. MEHD�’Y� DO�RU YOLA �LETMES�

Ey Ehl-i Beyt! Mehdi bizdendir. Aziz ve celil olan ALLAH ONU B�R GECEDE ISLAH VE �R�AD EDECEK (do�ru yolu g�sterecek). (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 437)

... Art�k elbette O, DOSDO�RU OLAN B�R YOLA �LET�LM��T�R. (Al-i �mran Suresi, 101)

Allah, K�M�N G��S�N� �SLAM’A A�MI�SA, art�k O, RABB�NDEN B�R NUR �ZER�NED�R, (�yle) de�il mi?... (Z�mer Suresi, 22)


HZ. MEHD�’N�N �OK SABIRLI OLMASI

Mehdi'nin efdaliyeti (fazileti ve �st�nl���), b�t�n kederlere ve �iddetli fitnelere G�STERD��� AZAM� SABIR cihetiyledir... (T�ls�mlar Mecmuas�, s. 212. �s'af�r Ra��bin'den naklen. Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 154)

Ve onlar, Rablerinin y�z�n� (ho�nutlu�unu) isteyerek SABREDERLER... (Rad Suresi, 22)

... onlara, yard�m�m�z gelinceye kadar yalanland�klar� ve eziyete u�rat�ld�klar� �eye SABRETT�LER. .... (En'am Suresi, 34)

HZ. MEHD�’N�N �OK MERHAMETL� OLMASI

Hz. Mehdi, O KADAR MERHAMETL� OLACAKTIR K�, zaman�nda bir kimsenin bile burnu kanamayacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

... Yoksullara kar�� �OK MERHAMETL� OLMASI, Mehdi’nin alametlerindendir. (Mer'iy b. Yusuf b. Ebi bekir b. Ahmet b. Yusuf el-Makdi'si "Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l �mam El-Mehdi El-Muntazar")

... Ve onunla birlikte olanlar da kafirlere kar�� zorlu, kendi aralar�nda ise MERHAMETL�D�RLER... (Fetih Suresi, 29)


HZ. MEHD�’N�N M�CADELEC� OLMASI

MEHD� ��� SIKI TUTACAK. (K�yamet Alametleri, Berzenci, s. 175)

Yoksa onlar, i�i s�k� m� tuttular? ��te ��phesiz B�Z DE ��� SIKI TUTANLARIZ. (Zuhruf Suresi, 79)

Mehdi Do�u taraf�ndan ��kacak. KAR�ISINA DA�LAR B�LE D�K�LSE onlar� ezip ge�ecek, o da�larda kendisine yol bulacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 39)

Ger�ek �u ki, onlar hileli-d�zenler kurdular. Oysa ONLARIN D�ZENLER�, DA�LARI YERLER�NDEN OYNATACAK DA OLSA, Allah kat�nda onlara haz�rlanm�� d�zen (k�t� bir kar��l�k) vard�r. (�brahim Suresi, 46)

�NSANLAR HAKKA D�N�NCEYE KADAR (fikri) M�CADELES�NE DEVAM EDECEKT�R. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

(Yery�z�nde) F�TNE KALMAYINCAYA KADAR ONLARLA M�CADELE ED�N... (Bakara Suresi, 193)


HZ. MEHD�’N�N CESUR OLMASI

Mehdi HESABINI �OK SER� B�R �EK�LDE G�RECEK VE VAAD�NDEN D�NMEYECEKT�R. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 24)

Andolsun, g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; Bizim ordular�m�z, �ST�N GELECEK OLANLAR ONLARDIR. (Saffat Suresi, 171-173)


ALLAH’IN HZ. MEHD�'Y�, YARDIMCILARIYLA DESTEKLEMES�

Biliniz ki Allah'�n yery�z�ndeki dostlar�, MEHD�'YE TAB� OLANLARDIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 52)

... Kim ALLAH'I, RES�L�’N� VE �MAN EDENLER� DOST (VEL�) ED�N�RSE... (Maide Suresi, 55-56)

... Bulutlar�n semada topland��� gibi, ALLAH O'NUN ETRAFINA B�R KAV�M TOPLAR. ONLARIN KALBLER�N� UZLA�TIRIR.... (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 57)

... O, KALPLER�N�Z�N ARASINI UZLA�TIRIP-ISINDIRDI ve siz O'nun nimetiyle karde�ler olarak sabahlad�n�z... (Al-i �mran Suresi, 103)


HZ. MEHD�’N�N YARDIMCILARININ SAYISININ AZ OLMASI

SAYILARI Bedir Ashab� (313) KADARDIR... Onlar�n say�lar� TALUD ile nehri ge�enler kadard�r. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-i Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Ne var ki, ORDA M�SL�MANLARDAN OLAN B�R EVDEN BA�KASINI BULMADIK. (Zariyat Suresi, 35)

Aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 K���L�K B�R GRUP olu�tururlar... (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57-68)

... "Ger�ek �u ki BUNLAR AZINLIK OLAN B�R TOPLULUKTUR". (�uara Suresi, 54)

Hz. Mehdi'ye aralar�nda kad�nlar�n da bulundu�u 314 K��� biat edecektir. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

... Zaten onunla birlikte �OK AZINDAN BA�KASI �MAN ETMEM��T�. (Hud Suresi, 40)

Hat�rlay�n; hani S�ZLER SAYICA AZDINIZ... (Enfal Suresi, 26)

... bu 313 K��� gece abid (�ok ibadet eden kimse) g�nd�z kahraman niteli�ini ta��maktad�rlar. (K�yamet Alametleri, s. 169)

... Nice K���K TOPLULUK, daha �ok olan bir toplulu�a Allah'�n izniyle galib gelmi�tir... (Bakara Suresi, 249)

HZ. MEHD�’N�N YARDIMCILARININ AHLAKI

ONUN KUMANDANLARI, �NSANLARIN EN HAYIRLISIDIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

�man edip salih amellerde bulunanlar ise; i�te ONLAR DA, YARATILMI�LARIN EN HAYIRLILARIDIR. (Beyyine Suresi, 7)

... O (Mehdi), G�ND�ZLER� ASLAN, geceleri abid OLAN (�ok ibadet eden) B�R KAV�Mle y�r�yecektir. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 40)

Onlar, kendilerine insanlar: "Size kar�� insanlar topla(n)d�lar, art�k onlardan korkun" dedikleri halde imanlar� artanlar ve: "Allah bize yeter, O ne g�zel vekildir" diyenlerdir. (Al-i �mran Suresi, 173)

Nihayet Allah yolunda hi�bir KINAYANIN KINAMASINDAN KORKMAYAN se�kin M�sl�manlar onlarla m�cadele edecekler… (S�nen-i �bn-i Mace, 10/359)

…Allah yolunda m�cadele eden ve KINAYICININ KINAMASINDAN KORKMAYAN bir topluluk getirir. …(Maide Suresi, 54)

�zellikle BU VEZ�RLER HER KONUDA GER�EK MANADA AR�F (ilim sahibi) K���LER OLACAKLARDIR. (M. Arabi) (Hayrettin G�m��el, Beklenen Mehdi, s. 37, K�pr� Yay?nlar?)

... ONLARDAN �L�MDE DER�NLE�ENLER ile m�'minler, sana indirilene ve senden �nce indirilene inan�rlar... (Nisa Suresi, 162)

... KEND�LER�NE �L�M VER�LENLER... (Nahl Suresi, 27)


YARDIMCILARININ, �ALI�MALARINDA HZ. MEHD�’YE DESTEK OLMALARI

MEMLEKET ��LER�N�N A�IRLIKLARINI ONUNLA PAYLA�ACAKLAR. (K�yamet Alametleri, s. 187)

Sonra ��(LER)� TAKS�M EDENLERE andolsun. (Zariyat Suresi, 4)


HZ. MEHD� VE YARDIMCILARININ GECELER� DE �BADET ETMELER�

... ONLAR g�nd�z arslan, GECE DE AB�DD�RLER*... (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, sf. 57-68)

GECE-BOYUNCA DA PEK AZ UYURLARDI. Onlar, seher vakitlerinde isti�far ederlerdi. (Zariyat Suresi, 17-18)


ALLAH’IN HZ. MEHD�’Y� MELEKLERLE DESTEKLEMES�

Allah onu 3 B�N MELEKLE DESTEKLEYECEKT�R. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 41)

"Rabbiniz'in size MELEKLERDEN �ND�R�LM�� �� B�N K���YLE YARDIM-�LETMES� size yetmez mi?" diyordun. (Al-i �mran Suresi, 124)

... ONLARIN �ZER�NE MELEKLER �NER... (Fussilet Suresi, 30)

... �NLER�NDE CEBRA�L, ARKALARINDA M�KA�L BULUNACAKTIR... (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

... art�k Allah, onun Mevlas�d�r; C�BR�L ve m�'minlerin salih olan(lar)� da. Bunlar�n arkas�ndan MELEKLER DE ONUN DESTEK��S�D�RLER. (Tahrim Suresi, 4)

Rabbin meleklere vahyetmi�ti ki: "��phesiz Ben sizinleyim, iman edenlere sa�laml�k kat�n..." (Enfal Suresi, 12)

... MELEKLER� DE (S�ZE DUA ETMEKTED�R)... (Ahzab Suresi, 43)

O MELEKLER, Hz. Mehdi'ye muhalefet edenin Y�Z�NE VE ARKASINA VURACAKTIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 41)

�yleyse MELEKLER, Y�ZLER�NE VE ARKALARINA VURA VURA canlar�n� ald�klar� zaman nas�l olacak? (Muhammed Suresi, 27)

HZ. MEHD� VE YARDIMCILARININ ZORLUKLA KAR�ILA�MALARI VE BUNLARDAN YILMAMALARI

Ahir zamanda �MMET�M�N BA�INA sultanlar�ndan ��DDETL� BELALAR GEL�R, �yle ki yerler M�sl�manlara dar gelir. (Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 12)

... Allah yolunda KEND�LER�NE �SABET EDEN (G��L�K VE M�HNET)DEN DOLAYI ne gev�eklik g�sterdiler, ne boyun e�diler. Allah, sabredenleri sever. (Al-i �mran Suresi, 146)

Benden sonra Ehl-i Beytim BELA VE M�HNETLERLE KAR�ILA�ACAKLAR ve TARDA MARUZ KALACAKLARDIR (yurtlar�ndan ��kar�lacaklard�r). (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

… YOLUMDA ��KENCE G�RENLER�N, �arp���p �ld�r�lenlerin, mutlaka k�t�l�klerini �rtece�im …(Al'i �mran Suresi, 195)

"Andolsun senden �nce de el�iler yalanland�; onlara, yard�m�m�z gelinceye kadar yalanland�klar� ve EZ�YETE U�RATILDIKLARI �eye sabrettiler..." (Enam Suresi, 34)

Ey insanlar! �mmet-i Muhammed ve bilhassa onun Ehl-i Beyti �ok belalar g�rd�, ve B�ZLER KAHIR VE HAKSIZLI�A maruz kald�k. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 55)

... Onlara �yle bir yoksulluk, �YLE DAYANILMAZ B�R ZORLUK �att� ve �ylesine sars�ld�lar ki... (Bakara Suresi, 214)


HZ. MEHD� VE CEMAAT�N�N, ALLAH’IN KORUMASI ALTINDA OLMALARI

Muhalifleri KEND�LER�NE H��B�R ZARAR VEREMEYECEK. Bu (hal k�yamete kadar b�yle devam edecek.) (K�yamet Alametleri, s. 286)

... Siz do�ru yola eri�irseniz, sapan S�ZE ZARAR VEREMEZ... (Maide Suresi, 105)

K�T�LER HELAK OLACAK, Peygamber Efendimize (sav) bu�z edecek kimse kalmayacakt�r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

… ��te ONLAR, kazand�klar� nedeniyle HELAKE U�RAYANLARDIR…(En'am Suresi, 70)

HZ. MEHD�’N�N, ALLAH’IN AH�R ZAMAN ���N �ZEL SE�T��� B�R K��� OLMASI

ALLAH ONU D��ER �NSANLAR �ZER�NE SE�M��T�R. (K�yamet Alametleri, sf. 189)

RABB�N, D�LED���N� YARATIR VE SE�ER; se�im onlara ait de�ildir... (28/68)


HZ. MEHD�’N�N, �NSANLARI ALLAH’A �MAN ETMEYE �A�IRMASI

�NSANLARI ALLAH VE RESUL�NE �TAAT ETMEYE DAVET EDECEKT�R. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 50)

Size ne oluyor ki, EL�� S�Z� RABB�N�ZE �MAN ETMEYE �A�IRIP-DURURKEN Allah’a iman etmiyorsunuz? Oysa O, sizden kesin bir s�z alm��t�. E�er m�’min iseniz (inan�p s�z�n�z� ger�ekle�tirin). (Hadid Suresi, 8)


HZ. MEHD�’N�N, �NSANLARA BEREKET GET�RMES�

...Biattan �nce, insanlar grup grup ona ak�n edecekler ve oraya giden HERKES ONDAN BEREKET KAZANACAKTIR. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

ALLAH'IN RAHMET� VE BEREKETLER� S�Z�N �ZER�N�ZDED�R... (Hud Suresi, 73)


HZ. MEHD�’N�N, �SLAM D�N�N� ASLINA D�ND�R�P, B�DATLER� ORTADAN KALDIRMASI

Hz. Peygamber (sav) en ba�ta �slam'� nas�l ayakta tuttuysa, MEHD� de en sonunda ayn� �ekilde �SLAM'I AYAKTA TUTACAKTIR. (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 27)

... O D�N� (�SLAM'I) B�T�N D�NLERE �ST�N KILMAK ���N el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur.”(Tevbe Suresi, 33)

Mehdi, D�N� PEYGAMBER�N (SAV) ZAMANINDA OLDU�U G�B� AYNEN TATB�K EDECEK. Yery�z�nden mezhepleri kald�racak. Halis ve hakiki dinden ba�ka hi�bir mezhep kalmayacak... (K�yamet Alametleri, 186-187)

Din birli�i de olacak, art�k ALLAH'TAN BA�KASINA TAPILMAYACAKTIR. (S�nen-i �bni Mace, cilt 10, Haydar Hatipo�lu, Bab 33, s. 331-335) ayet?

S�Z� s�nnetime s�ms�k� sar�lmaya, ra�id ve MEHD� HAL�FELER�M�N YOLUNDA G�TMEYE TE�V�K EDER�M. (�bni Mace, Mukaddime 6, Ebu Davud, S�nnet. 5. Mehdi ve Deccal, �aban D��en, s. 139)

BU BEN�M DOSDO�RU OLAN YOLUMDUR. �u halde ona uyun… (En'am Suresi, 153)


HZ. MEHD�’N�N, NAMAZDA HZ. �SA’YA �MAMLIK YAPMASI

Ya Abbas, bu i�i Allah benimle ba�latt�. Senin s�lalenden biri ile (Mehdi) bitirecek. O delikanl� d�nyay�, evvelce zul�mle doldu�u gibi, tekrar adaletle dolduracak ve �SA (A.S.) �LE NAMAZ KILACAK. (Hz. Amr Ibni Yaser r.a. / Ramuz El-Ehadis, 2. Cilt, Sf. 498, No. 1)

�uras� da bir ger�ektir ki, �SA Mehdi'den hakimiyeti almayacak; ��nk� liderler Kurey�'dendir. Madem insanlar aras�nda bu ikisi mevcut olacak, �yleyse �sa (as) onun Emiri de�il de Veziri olacakt�r. Bu sebepledir ki MEHD�'N�N ARKASINDA NAMAZ KILACAK VE ONA TAB� OLACAKTIR. (K�yamet Alametleri, s. 185)

(�SA) DED� K�: “��phesiz ben Allah’�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab’� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m,) beni kutlu k�ld� ve HAYAT S�RD���M M�DDET�E, BANA NAMAZI ve zekat� VAS�YET (EMR) ETT�.” (Meryem Suresi, 30-31)


HZ. MEHD�’N�N, �NSANLARIN HAK D�N� YA�AMALARINA VES�LE OLMASI

... Biattan �nce, insanlar GRUP GRUP ona ak�n edecekler

�nsanlar�n Allah'�n dinine DALGA DALGA girdiklerini g�rd���nde… (Nasr Suresi, 2)


HZ. MEHD�’N�N, M�SL�MANLAR ARASINDA B�RL�K VE BERABERL��� SA�LAMASI

Allah bizimle insanlar� nas�l �irk adavetinden (d��manl���ndan) kurtararak, onlar�n kalplerine �lfet ve muhabbet yerle�tirmi� ve din karde�i yapm��sa, MEHD� �LE fitne adavetinden kurtaracak ve KARDE� YAPACAKTIR. (Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, Ali b. H�sameddin el-Muttaki, s. 20)

... KALPLER�N�Z�N ARASINI UZLA�TIRIP-ISINDIRDI... (Al-i �mran Suresi, 103)

ACEM (ARAP OLMAYAN) VE ARAP M�LLETLER� ARASINDA �LFET VE MUHABBET YERLE��R. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 66)

... B�RB�R�N�ZLE TANI�MANIZ ���N S�Z� HALKLAR VE KAB�LELER (�EKL�NDE) KILDIK. (Hucurat Suresi, 13)


HZ. MEHD�’N�N, �SLAM AHLAKININ D�NYA HAK�M�YET�NE VES�LE OLMASI

T�m olarak yery�z�n�n meliki d�rt tanedir. Onlar�n ikisi: Z�lkarneyn ve S�leyman m�minlerden, di�er ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirlerdendir. YERE be�inci olarak EHL� BEYT�MDEN B�R� SAH�P OLACAK. YAN� MEHD�. (Mektubat-� Rabbani, 2/1163)

... "��phesiz ARZ'A SAL�H KULLARIM VAR�S�� OLACAKTIR" diye yazd�k. (Enbiya Suresi, 105)

Ve onlardan sonra S�Z� O ARZA MUTLAKA YERLE�T�RECE��Z... (�brahim Suresi, 14)

MEHD� t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi D�NYAYA H�KMEDECEKT�R. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29) �mm� Seleme’nin rivayetlerine g�re, HZ. MEHD�, �SLAMI YERY�Z�N�N DE����K B�LGELER�NDE HAK�M KILACAKTIR. (�mam-� Rabbani, Mektubat, I: 565)

... Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, ONLARI DA YERY�Z�NDE 'G�� VE �KT�DAR SAH�B�' KILACAK... (Nur Suresi, 55)

Abdullah b. Mesud'dan rivayet edilmi�tir: MEHD� D�NYAYA SAH�P OLUR. (Ramuz El-Ehadis, 1/135)

... BU YURDUN (D�NYANIN) SONU, K�M�ND�R, B�L�P-��RENECEKS�N�Z... (Enam Suresi, 135)

Mehdi, DO�U �LE BATI ARASINDAK� HER YER� fetheder. (El-Kavlu’l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 57)

Kendisine bereketler k�ld���m�z YER�N DO�USUNA DA, BATISINA DA o hor k�l�n�p-zay�f b�rak�lanlar� (m�staz'aflar�) M�RAS�ILAR KILDIK... (Araf Suresi, 137)

Mehdi, �SLAM'I YERY�Z�N�N DE����K B�LGELER�NDE HAK�M KILACAKTIR. (�mam-� Rabbani, Mektubat, 1/565)

Onlar ki, YERY�Z�NDE KEND�LER�N� YERLE�T�R�R, �KT�DAR SAH�B� KILARSAK, dosdo�ru namaz� k�larlar, zekat� verirler, ma'rufu emrederler, m�nkerden sak�nd�r�rlar. …(Hac Suresi, 41)

Allah ona (Mehdi'ye) O KADAR G�� VERECEK K�, bir gece i�inde zulm� ve ehlini ortadan kald�racak... (Muhyiddin Arabi el-End�l�su, Futuhat-�l Mekkiye, Bab 66, K�yamet Alametleri, s. 186)

... �YLE B�R ‘G�� VE YETK�’ VERECE��Z K�, ayetlerimiz sayesinde size eri�emeyecekler... (Kasas Suresi, 35)

HZ. MEHD�’N�N, M�SL�MANLARIN MANEV� L�DER� OLMASI

Mehdi t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi D�NYAYA H�KMEDECEKT�R. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

O S�Z� YERY�Z�N�N HAL�FELER� KILDI... (Enam Suresi, 165)

B�Z �SE, yery�z�nde g��ten d���r�lenlere l�tufta bulunmak, ONLARI �NDERLER YAPMAK ve miras��lar k�lmak �ST�YORUZ. (Kasas Suresi, 5)


YERY�Z�NDEK� T�M �NSANLARIN HZ. MEHD�’DEN RAZI OLMASI VE ONA KAR�I B�Y�K B�R SEVG� DUYMASI

Hz. Mehdi gelince, insanlar ONU A�K VE MUHABBETLE KUCAKLAYACAKLARDIR. (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, Ahmed �bn-i Hacer-i Mekki, s. 37)

�man edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, RAHMAN (OLAN ALLAH), ONLAR ���N B�R SEVG� KILACAKTIR. (Meryem Suresi, 96)


HZ. MEHD�’N�N YERY�Z�NDE ADALETLE H�KMETMES�

Zul�m ve f�skla dolu olan D�NYA, o (Hz. Mehdi) geldikten sonra ADALETLE DOLUP TA�ACAKTIR. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

... Onlara resulleri geldi�i zaman, ARALARINDA ADALETLE H�K�M VER�L�R ve onlar zulme u�rat�lmazlar. (Yunus Suresi, 47)

Daha �nce zul�mle dolu olan D�NYAYI, ADALETLE DOLDURUR. Adaleti o denli olur ki, uykuda olan bir kimse dahi uyand�r�lmaz ve bir damla kan bile ak�t�lmaz. D�nya, adeta Asr-� Saadet devrine geri d�ner. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

Yaratt�klar�m�zdan, hakka y�neltip-ileten ve ONUNLA ADALET� KILAN (UYGULAYAN) B�R �MMET VARDIR. (Araf Suresi, 181)


HZ. MEHD� D�NEM�NDE YERY�Z�N�N BARI�LA DOLMASI

D��MANLIK VE K�N� DE KALDIRACAKTIR... Kap su ile doldu�u gibi YERY�Z� BARI�LA DOLACAKTIR... Sava� da a��rl�klar�n� b�rakacak. (S�nen-i �bni Mace, Kitab�-l fiten Tercemesi ve �erhi- Kahraman Ne�riyat, cilt 10, M�tercim: Haydar Hatipo�lu, Bab 33, s. 331-335)

Ey iman edenler, HEP�N�Z TOPLUCA "BARI� VE G�VENL��E (S�LM'E, �SLAM'A) G�R�N... (Bakara Suresi, 208)

... Hi�bir kimse aras�nda bir D��MANLIK KALMAYACAKTIR… (Sahih-i M�slim, 1/136)

Ve b�t�n D��MANLIKLAR, bo�u�malar, hasetle�meler muhakkak KAYBOLUP G�DECEKT�R. (Sahih-i M�slim, 1/136)

... o zaman, (g�r�rs�n ki) seninle onun aras�nda D��MANLIK BULUNAN K�MSE, SANK� SICAK B�R DOST(UN) OLUVERM��T�R. (Fussilet Suresi, 34)


HZ. MEHD� D�NEM�NDE YERY�Z�N�N HER YER�N�N G�VENL� HALE GELMES�

(Mehdi) zaman�nda NE B�R K�MSE UYKUSUNDAN UYANDIRILACAK, NE DE B�R K�MSEN�N BURNU KANAYACAKTIR. (K�yamet Alametleri, s. 163)

...i�te G�VENL�K ONLAR ���ND�R ve onlar hidayete ermi�lerdir. (Enam Suresi, 82)

D��manl�k ve K�N� DE KALDIRACAKTIR. (S�nen-i �bni Mace, Kitab�-l Fiten Tercemesi ve �erhi, cilt 10, Haydar Hatipo�lu, Bab 33, s. 331-335)

Biz onlar�n g���slerinde K�NDEN ne varsa �ekip alm���z. ... (Araf Suresi, 43)

... ve EMANET ZAY� OLMAYACAKTIR... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

(Yine) Onlar, EMANETLER�NE ve ahidlerine R�AYET EDENLERD�R. (M�minun Suresi, 8)


HZ. MEHD� D�NEM�NDE G�R�LMEM�� B�R BOLLUK VE ZENG�NL�K YA�ANMASI

... E�YAYI, MALI DA�ITACAK, fakat bolluktan dolay� kabul eden olmayacakt�r... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s.31)

Sonra onlara kar�� S�ZE TEKRAR 'G�� VE KUVVET VERD�K', S�ZE MALLAR VE �OCUKLARLA YARDIM ETT�K... (�sra Suresi, 6)

Muhakkak o ZAMANDA MAL �O�ALIP SU G�B� AKACAK da onu hi�bir kimse (tenezz�l edip) kabul etmeyecektir. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464)

... ALLAH, D�LED���NE KAT KAT ARTTIRIR... (Bakara Suresi, 261-262)

O zaman �MMET�M N�METLENECEK... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

... Allah, kendi fazl�ndan ONLARI ZENG�N EDER.... (Nur Suresi, 32)

... Onun devrinde, akan �rmaklar bile suyunu FAZLALA�TIRACAKTIR. Mehdi hazineleri ��karacak... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 36)

... Allah, g�klerde ve yerde olanlar� emrinize amade k�lm��, a��k ve gizli S�Z�N �ZER�N�ZDEK� N�METLER�N� GEN��LET�P-TAMAMLAMI�TIR. ...(Lokman Suresi, 20)

Onun devrinde, �mmetin gerek iyileri ve gerekse de k�t�leri, misli asla g�r�lmemi� sekilde, PEK �OK N�METLERE SAH�P OLACAKTIR.

... BUNLAR, D�NYA HAYATINDA �MAN EDENLER ���ND�R, k�yamet g�n� ise yaln�zca onlar�nd�r... (Araf Suresi, 32)


HZ. MEHD� D�NEM�NDE TOPRA�IN BEREKETLENMES�

... ve ARZIN NEBATATI (B�TK�S�) �OK FAZLA OLACAK... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

... HER �EY�N B�TK�S�N� B�T�RD�K, ONDAN B�R YE��LL�K �IKARDIK, ONDAN B�RB�R� �ST�NE B�ND�R�LM�� TANELER T�RET�YORUZ... (Enam Suresi, 99)

... �nsan B�R AVU� TOHUM ATACAK, 700 AVU� HASAT EDECEKT�R... (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 43)

... infak edenlerin �rne�i YED� BA�AK B�T�REN, HER B�R BA�AKTA Y�Z TANE BULUNAN bir tek tanenin �rne�i gibidir. ... (Bakara Suresi, 261)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com