Peygamber Efendimiz (sav)in Cennetle �lgili Hadisleri

... Kad�n�n boynundaki incilerin bir tanesi garble(Bat�) �ark(Do�u) aras�n� ayd�nlat�r... Ba��nda bulunan ta�lar�n en k���k incisi de yine �arkla garb aras�n� ayd�nlat�r.
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8]

Bir kerpici g�m��, bir kerpici alt�n, harc� keskin kokulu misk, d��emesi inci ve yakut, topra�� ise za'feran olup, oraya giren mutlu olur, umutsuz olmaz, ebedi olur, �lmez...
[B�y�k Hadis K�lliyat�-5, s. 408/10088]

... Cennetin �ak�llar� inci ve yakuttan, topra�� da z�feran (safran)d�r ...
[(Tirmizi); K�t�b-i Sitte-14, s. 451/6]

Gurfeler (cennet k��kleri) k�rm�z� yakut, ye�il zebercet (z�mr�t) ve beyaz incidendir. Onlarda hi�bir kusur ve ay�p yoktur. Cennet ehli bunlara, sizin g�kte, do�u ve bat�daki parlak y�ld�zlara bakt���n�z gibi bakarlar...
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 225/6]

Cennette �yle k��kler vard�r ki, i�indeki d���ndakini, d���ndaki i�indekini g�r�r... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 125/9]

Cennette gurfeler vard�r. D��lar� i�lerinden, i�leri d��lar�ndan g�r�n�r.
[K�t�b-i Sitte-14, s. 447/2]

Cennette bir k��k vard�r. Etraf� bur�lar (hisar, kule), otluk, sulak yerlerle �evrilidir. Be� bin de kap�s� vard�r...
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 125/5]

Bir g�n Resulullah, "Cennette �yle k��kler vard�r ki, ne kendisini yukar�ya ba�layacak �engelleri ve ne de alt�nda direkleri vard�r" buyurdu. Bunu dinleyen Ashab, "Ey Allah'�n Resul�, o k��klerin ehli oraya nas�l girecek?" diye sordu. Resulullah (a.s.m.), "Onlar ku�lar misali u�arak girecekler" buyurdu.

Cennette "Reyyan" denilen bir nehir vard�r. �zerinde mercandan bir �ehir kurulmu�tur. Onun alt�n ve g�m��ten yetmi� bin kap�s� bulunur. ��te bu, hamil'i Kur'an'a mahsustur.
[Ramuz el-Ehadis-2, s. 326/4]

Cennet binalar�n�n bir tu�las� alt�n, bir tu�las� g�m��, harc� misk, �ak�l� inci ve yakut ve topra�� da safrand�r...
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 200/6]

Cennette alt�ndan bir direk ve �zerinde zebercedden (z�mr�t cinsinden parlak, ye�il, k�ymetli bir ta�) �ehirler vard�r ki, onlar cennete y�ld�zlar gibi ���k verirler... [Ramuz el-Ehadis-1, s. 125/6]

Cennetin i�inde inciden bir saray vard�r. O saray�n i�inde k�rm�z� yakuttan yetmi� konak vard�r. Her kona��n i�inde ye�il zebercedden (z�mr�t cinsinden parlak, ye�il, k�ymetli bir ta�) yetmi� ev vard�r. Her evin i�inde yetmi� taht, her taht �zerinde de her renkten yetmi� yatak vard�r. Her evin i�inde yetmi� sofra, her sofran�n �zerinde de yetmi� �e�it yemek vard�r. Keza her evin i�inde yetmi� adet hizmet�i vard�r...
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 323/554]

Muhakkak ki cennet saraylar�ndan bir saray�n i�inde yetmi� menzil (yer, d�nya, ev) bulunur. Her menzilde, i�erisine girilmek �zere yetmi� kap�, her kap�n�n da di�erinden girmekte olan kokudan ba�ka cennet kokular�ndan koku girer... [Tezkireti'l Kurtubi, s. 323-324/555]

Muhakkak ki cennette (m�min i�in) i�i bo�alt�lm�� bir tek inciden bir �ad�r vard�r. Bu �ad�r�n eni altm�� mil (yakla��k 100 km) mesafe geni�li�indedir. Bunun her k��esinde (m�mine mahsus) birtak�m ev halk� vard�r ki onlar ba�kalar�n� (yani birbirlerini) g�remezler. (Ancak) M�min onlar� dola��p ziyaret eder.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 325/560]

Cennette m�'minin y�ksekli�i altm�� mil (yakla��k 100 km) olan bir inci �ad�r� vard�r.
[B�y�k Hadis K�lliyat�-5, s. 408/10091]

Geni�li�i de �yle (yani altm�� mildir). Orada m�'minin aileleri bulunacak. M�'min onlar� bir bir dola�acak...
[(Buhari, M�slim ve Tirmizi); B�y�k Hadis K�lliyat�-5, s. 408/10092]

Cennet ehlinden derecesi en d���k olan�n seksen bin hizmet�isi vard�r. Onun i�in inciden, zebercedden (z�mr�t benzeri k�ymetli bir ta�) ve yakuttan bir �ad�r kurulur. Bu �ad�r, C�biye'den San'a'ya kadar uzanan bir b�y�kl�ktedir. [(Tirmizi), B�y�k Hadis K�lliyat�- 5, s. 412/10114]

Muhakkak cennette bir �ar�� vard�r ki melekler oray� ziyaret ederler. Orada g�zlerin mislini g�rmedi�i, kulaklar�n duymad��� ve kalplere gelmeyen nimetler vard�r. Can�m�z�n istedi�i her�ey bize getirilir. Fakat orada sat�lan ve sat�n al�nan hi�bir �ey yoktur. O �ar��da cennet halk�n�n baz�s� di�er baz�s� ile kar��la��r. Y�ksek menzil ve mevki sahibi d�ner de mevki bak�m�ndan kendinden a�a�� derece olan kimse ile kar��la��r. Onlar�n i�inde herhangi bir �eyi eksik olan kimse yok ki kar��la�t���n�n �zerine g�rd��� s�s elbiselerinden dolay� rahats�z olsun. S�z�n�n sonu gelmeden �zerinde daha g�zel bir k�yafet b�r�n�r. �u muhakkak ki cennette hi�bir kimsenin �z�lmesi, kederlenmesi yoktur. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]

��phesiz ki cennette bir �ar�� vard�r. Fakat orada hi�bir �eyi sat�n almak ve hi�bir �eyi satmak yoktur. Ancak erkekler ve kad�nlar suret ve �ekilleri vard�r. Binaenaleyh orada hangi k�l��� istedi�inde ona girecektir.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 326/564]

Muhakkak cennette �yle �ar��lar var ki orada al��veri� yoktur. Fakat cennet ahalisi oraya vard��� zaman taze ve parlak inci ve misk toprak �zerine yaslanarak otururlar. D�nyada olduklar� gibi o cennetlerde tan���rlar. D�nyada nas�l olduklar�n� ve Rablerine ibadetlerinin nas�l oldu�unu, geceleri nas�l ihya ettiklerini, g�nd�zleri nas�l oru� tuttuklar�n�, d�nyan�n zenginli�i ile fakirli�inin nas�l oldu�unu, �l�m�n nas�l oldu�unu ve ... nas�l cennet ahalisinden olduklar�n� konu�up m�zakere (ve sohbet) ederler.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 326/565]

Sidret�'l-M�nteha a�ac�n�n meyvesinden her bir meyve yar�l�nca i�inden yetmi� iki renk ve �e�it yemek ��kar ki orada �b�r�ne benzeyen hi�bir renk ve �e�it yoktur.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 312/517]

... Cennetin meyvesindan kopar�nca, yerine yenisi biter.
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 98/9]

Bir k�yl� Arap, "Ey Allah'�n Resul� cennetin i�inde meyve var m�d�r?" diye sordu. Resulullah:
"Evet Tuba denilen bir a�a� vard�r" buyurdu. O zat:
"Ya Resulullah bizim arazimizdeki hangi a�a� ona benzer?" dedi.
Resulullah:
"Senin arazindeki a�a�lardan hi�bir �ey ona benzemez. Fakat sen hi� �am'a geldin mi? ��nk� orada ceviz denilen bir a�a� var ki bir g�vde �zerine biterek yukar�s� -yani dallar�- yay�l�r. ��te bu a�a� Tuba a�ac�na benzer" buyurdu. O zat:
"Ya Resulullah, o a�ac�n dip g�vdesinin kal�nl��� ne kadard�r?" dedi. Allah'�n Resul�:
"Senin ev halk�n�n develerinden be� ya��na basan gen� bir deve yola ��ksa dibini dola��p ku�atamaz da nihayet ihtiyarl���ndan boynu k�r�l�r" buyurdu. K�yl� Arap:
"Cennette �z�m var m�?" diye tekrar sordu. Resulullah:
"Evet vard�r" buyurdu. O zat:
"O �z�m�n salk�m�n�n b�y�kl��� ne kadard�r?" dedi. Resul-i Ekrem:
"Alaca kargan�n hi� durmadan bir ayl�k u�up gidece�i mesafe kadar" buyurdu. O zat:
"O �z�m�n taneleri(nin b�y�kl���) ne kadard�r?" dedi. Allah'�n Resul�:
"B�y�k kova gibidir" buyurdu. O zat:
"Ey Allah'�n Resulu, o �z�m tanesi beni ve ev halk�m� muhakkak doyurur" dedi. Resulullah:
"Evet seni ve ev halk�n� ve akraban�n ekserisini doyurur� Cennetin hurmas� a�ac�n dibinden dallar�na do�ru intizaml� bir �ekilde y���l�p istif edilmi�tir. Meyveleri b�y�k testiler misalidir. Ne zaman bir meyve kopar�lsa yerine ba�kas� gelir. Cennetin suyu �ukur olmayan yerlerden akar. Cennet �z�m�n�n her bir salk�m� on iki ar��nd�r."
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 312-313/518]

Bir ki�i, "Ya Resulullah cennetin i�inde hurma var m�d�r? ��nk� ben hurmay� seviyorum" diye sordu. Resulullah:
"Evet vard�r. ... cennet hurmalar�n�n alt�ndan dallar� vard�r. Budaklar�n�n ba�lar� alt�ndand�r. Alt�ndan budaklar� vard�r. Alemlerden herhangi bir kimsenin g�rmekte oldu�u elbiselerin en g�zeli gibi yapraklar� vard�r. Alt�ndan hurma salk�mlar� vard�r. Hurma salk�mlar�n�n ��p� de alt�ndand�r. Alt�ndan hurma tanesinin dibinde yap���k pul gibi �eyler vard�r. B�y�k k�pler gibi meyveler var ki (onlar) k�p�kten yumu�ak, baldan tatl�d�r."
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 315/522]

Cennetteki hurma a�ac�n�n dallar� k�rm�z� alt�nd�r. Saplar� ye�il z�mr�tt�r. Yapraklar� ipek gibidir. Meyvesi kule gibi iri taneli, kaymaktan yumu�ak ve �ekirdeksizdir.
[Ramuz el-Ehadis-2, s. 451/4]

Cennette hurma a�a�lar�n�n dallar� ye�il z�mr�tt�r. Budaklar� k�rm�z� alt�nd�r. Yapraklar� cennet ahalisi i�in giyecek k�yafetleridir. Onun bir k�sm� k�sa (i�) elbiseleri, bir k�sm� da i�i astarl� d�� elbiseleridir. Cennet hurmas�n�n meyvesi b�y�k testiler ve kovalar gibidir. S�tten daha beyaz, baldan tatl�, k�p�kten yumu�akt�r. ��inde de �ekirdek yoktur.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 314]

Peygamber Efendimiz (sav) bir tabak incir hediye edilip ondan yedi ve sahabelerine: "Bundan yeyiniz. E�er ben bir meyvenin cennetten indi�ini s�ylersem i�te cennetten inen meyve bu incirdir." buyurdu.
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 313)

Karpuzdan faydalan�n�z ve ona ta'zim (sayg�) ediniz. ��nk� onun suyu cennetten, tad� da cennet tad�ndand�r... karpuz cennet (meyvelerin)dendir. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 313)

D�nyada cennet meyvesine benzeyen �ey ancak muzdur. ��nk� Allah Teala (cennetin yemi�i hakk�nda), "Onun yemi�leri devaml�d�r", buyurmu�tur. Sen ise muzu, yaz ve k�� senenin her mevsiminde bulabilmektesin.
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 312-313)

Cennet halk�n�n ekmek kat���n�n en faziletlisi, en nefisi ettir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 363/654]

Cennette senin can�n ku� isteyecek. Hemen k�zart�lm�� olarak �n�ne getirilip konacakt�r.
[B�y�k Hadis K�lliyat�-5, s. 414/10123]

Cennetteki huriler yakut ve mercan gibidirler. Adam onlardan birinin y�z�ne bakar da, kendini onun yana��nda, aynada g�rd���nden daha berrak g�r�r. Onlar�n incilerinin en ednas� (en k���k, en �nemsiz) �ark ile garbi ���kland�r�r. [Ramuz el-Ehadis-2, s. 337/7]

Cennet ehlinin v�cudu k�ls�z, y�z� sakals�z, g�zleri s�rmelidir, gen�likleri zail olmaz (t�kenmez), elbiseleri eskimez.
[(Tirmizi), K�t�b-i Sitte-14, s. 451/6]

Cennet ehli cennete, otuz ya da otuz �� ya��nda sakals�z, k�ls�z ve g�zleri s�rmeli olarak girecekler.
[B�y�k Hadis K�lliyat�-5, s. 411/10109]

... Ona giren nimete mazhar olur, eziyet g�rmez, ebediyet kazan�r, �l�mle kar��la�maz. Elbisesi eskimez, gen�li�i kaybolmaz.
[(Tirmizi), K�t�b-i Sitte-14, s. 451/6]

"Ya Resulullah! Allah Teala'n�n: '�ri g�zl� hurilerdir' (Vak�a Suresi, 22) s�z�n� bana anlat" dedim.
"Onlar beyaz tenli, iri g�zl�, kara ku�un kanatlar� gibi s�rmelidir" dedi.
"Ya Resulullah! Allah'�n: 'sanki o kad�nlar birer yakut ve mercand�r' (Rahman Suresi, 58) ayetini anlat" dedim.
"Onlar el de�memi� sedefteki inci gibi g�zeldirler" dedi.
"Ya Resulullah! Allah'�n: 'O cennetlerde iyi ahlakl� g�zel kad�nlar vard�r' (Rahman Suresi, 70) ayetini anlat" dedim.
"Onlar �ok g�zel huylu ve g�zel y�zl�d�rler" buyurdu.
"Ya Resulullah! Allah'�n: 'Onlar, toz konmam�� yumurta gibidirler' (Saffat Suresi, 49) ayetini anlat" dedim.
"Onlar yumurtan�n zar� gibi beyaz ve naziktirler" dedi.
"Ya Resulullah! Allah'�n: 'Kocalar�na sevimli ve birbirlerinin akran�d�rlar' (Vak�a Suresi, 37) ayetini s�yle" dedim.
"Onlar d�nyada ihtiyar, g�zleri �apakl�, sa�lar� a�arm�� ve zay�f olarak �lm��ken, Allah onlar� cennette bakire, kocalar�na sevimli, a��k ve ba�l�, birbirlerinin akran� k�lacak" buyurdu.
"Ya Resulullah! D�nya kad�nlar� m� �st�nd�r, yoksa iri g�zl� huriler mi?" dedim.
"Elbisenin y�z� astar�ndan k�ymetli oldu�u gibi, d�nya kad�nlar� da hurilerden �st�nd�rler" dedi.
"Neden ya Resulullah?" dedim, ��yle a��klad�:
"Namazlar�, oru�lar� ve Allah'a ibadetleri sebebiyle Allah onlar�n y�zlerini nurland�r�r, kendilerine ipek elbiseler giydirir. Onlar�n tenleri beyaz, elbiseleri ye�il, ziynetleri sar�, buhurdanl�klar� (t�ts�l�kleri) inci ve taraklar� alt�nd�r. Onlar ��yle s�ylerler:
"Biz burada ebedi kalaca��z. Biz sevimli ve mutluyuz. Asla �z�l�p s�k�lmay�z. Ba�ka aleme g��meden hep burada kalaca��z. Biz bu halimizden memnunuz ve her�eye raz�y�z. Hi� kimseye k�zmaz ve �fkelenmeyiz. Ne mutlu kendilerine e� oldu�umuz ve bize e� olan kimselere."
[Gen�lik ve �l�m, s. 422-423]

... Hurilerden her kad�n�n �zerinde yetmi� kat elbise vard�r ki birinin rengi di�erinde yoktur. Keza kendisine di�erinde bulunmayan yetmi� �e�it renkli koku verilir. Hurilerden her kad�n i�in, inci ile s�slenmi� k�rm�z� yakuttan yetmi� taht, her taht �st�nde yetmi� d��ek, her d��ek �zerinde koltuk vard�r. Hurilerden her kad�n i�in ihtiyac� ve hizmeti i�in yetmi� bin hizmet�i k�z ve yetmi� bin hizmet�i erkek vard�r. Her hizmet�inin beraberinde, i�inde �e�itli yemek bulunan alt�ndan tepsiler vard�r ki m�minlerden biri �b�r�nde �nceki kapta bulamad��� tad�, lezzeti bulur...
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 333/591]

Cennet ehlinin bir �ar��s� vard�r. Her Cuma oraya gelirler. Derken kuzey r�zgar� eser, elbiselerini ve y�z�n� ok�ar. Bunun tesiriyle h�s�n (g�zellik) ve cemalleri (y�z g�zelli�i) artar. B�ylece ailelerine, daha da g�zelle�mi� olarak d�nerler. Han�mlar�: "Vallahi, bizden ayr�ld�ktan sonra sizin cemal ve g�zelli�iniz artm��!" derler. Erkekler de:
"Sizler de Allah'a kasem (yemin) olsun, bizden sonra �ok daha g�zelle�mi�siniz." derler.
[(M�slim), K�t�b-i Sitte-14, s. 433/16]

... E�er cennet ehli kad�nlar�ndan bir kad�n yer ehline g�r�nseydi, d�nyay� ve i�indekileri ayd�nl��a bo�ar ve ikisinin aras�n� da g�zel koku ile doldururdu... [(Tirmizi), B�y�k Hadis K�lliyat�-5, s. 409/10095]

... Orada muazzam k��kler, geni� nehirler, bol ve olgun meyveler, g�zel ve dilber zevceler (kad�n, e�), ebedi pek �ok ve renkli g�zel elbiseler vard�r. Oras� y�ksek, g�zel ve selim yurtlardan parlak hayat s�r�len bir yerdir...
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 170/1]

... Onlar�n i�inde herhangi bir �eyi eksik olan kimse yok ki kar��la�t���n�n �zerinde g�rd��� s�s elbiselerinden dolay� rahats�z olsun. S�z�n�n sonu gelmeden �zerinde daha g�zel bir k�yafet b�r�n�r...
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 325-326/563]

... Cennetin giyecekleri dokunmaz. Cennetin meyveleri yar�l�r da ondan elbise ��kar... [Tezkire-i Kurtubi-1, s. 21]

Cennette hurma a�a�lar�n�n dallar� ye�il z�mr�tt�r. Budaklar� k�rm�z� alt�nd�r. Yapraklar� cennet ahalisi i�in giyecek k�yafetleridir. Onun bir k�sm� k�sa (i�) elbiseleri, bir k�sm� da i�i astarl� d�� elbiseleridir...
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 314]

... �zerinde yetmi� kat elbisesi olur. En a�a��s� Tuba a�ac�ndan yap�lm��, gelincik �i�e�i gibi...
[Ramuz el-Ehadis-1, s. 99/8]

Cennette �yle bir a�a� var ki bir s�vari g�lgesinde yetmi� yahut da y�z sene gider (de bitiremez). O huld -ebedilik- a�ac�d�r... Cennette bir a�a� var ki, bir kimse d�rt ya��na girmi� bir di�i deve yavrusuna yahut da be� ya��na girmi� olan bir di�i deveye binmi� olsa da sonra a�ac�n dip taraf�ndaki g�vdesini d�nmeye ba�lasa hareket etti�i yere ula�madan deve ihtiyarlayarak d��er... Onun taze dallar� cennet surlar�n�n �tesindekilere ula�maktad�r. Cennetteki her �rmak muhakkak o a�ac�n dibinden ��kmaktad�r...
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 311/513]

Cennette bir a�a� vard�r ki, binekli bir kimse y�zy�l g�lgesinde y�r�se onu katedemez. �sterseniz �u ayeti okuyun: "Daimi g�lgededirler, �a�lay�p duran su ba�lar�ndad�rlar."
[(Tirmizi), K�t�b-i Sitte-14, s. 427/9]

... Tuba cennette bir a�a�t�r. B�y�kl��� y�z y�ll�k yer tutar. Ve cennet elbiseleri de onun tomurcuklar�ndan yap�l�r.
[Ramuz el-Ehadis-2, s. 313/7]

... Cennet a�a�lar�n�n dip g�vdesi inci ve alt�n, yukar�s� da meyvedir.
[Tezkireti'l Kurtubi, s. 315/523]

Cennette hi�bir a�a� yoktur ki g�vdesi, alt�ndan olmas�n.
[(Tirmizi), K�t�b-i Sitte-14, s. 427/10]

Bu a�a�lar�n dallar� kurumaz, yapraklar� d�k�lmez, suyu kaybolmaz, meyvesi t�kenmez.
[�lahi Dinlerde Cennet �nanc�, s. 54]

Cennet �rmaklar�, misk da�lar�n�n yahut da misk tepelerinin alt�ndan ��kar. [Tezkireti'l Kurtubi, s. 307/501]

Peygamber Efendimiz (sav)'in Birlik,
Beraberlik, Tesan�dle �lgili S�zleri

At� el-Horas�n anlat�yor: �Resulullah (aleyhissal�tu vessel�m) buyurdular ki: �Mus�faha edin ki (el s�k���n ki), kalplerdeki kin gitsin, hediyele�in ki birbirinize sevgi do�sun ve aradaki d��manl�k bitsin.�
(Muvatta, H�sn��l-Hulk 16, (2, 908))

�Allah Kat�nda en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlar�n�zd�r. Allah nezdinde en sevimsiziniz de arkada�lar�n aras�n� a�anlard�r.�
(�hya�u Ulum�id-Din Huccet��l-�slam, �mam Gazali, cilt. 2, s.365)

�Birbirinize s�rt �evirmeyiniz. Birbirinize kin tutmay�n�z. Birbirinizi k�skanmay�n�z. Birbirinizle dostlu�unuzu kesmeyiniz. Ey Allah��n kullar� karde� olunuz.�
(M�slim �hya�u Ulum�id-Din Huccet��l-�slam, �mam Gazali, cilt. 2, s.407)

Peygamber Efendimiz (sav)'in Yalandan Ka��nmak ile �lgili S�zleri

"E�er siz, Allah ve Resul�'n�n sizi sevmesini istiyorsan�z, size verilen emaneti yerine veriniz. S�yledi�iniz vakit do�ru s�yleyiniz, kom�ular�n�z ile g�zel kom�uluk yap�n�z."�
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.278; Taberani'den)

"K�yamet g�n� Allah Kat�nda mahluklar�n en sevimsizleri yalanc�lar, kibirliler ve karde�lerine kar�� sinelerinde amans�z kin besleyenler olacak ..."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.355)

"K�yamet g�n� Allah kullar�n�n en sefillerinin �unlara bu s�zle, bunlara da �u s�zle gelen ikiy�zl� ki�ilerin oldu�unu� g�receksiniz."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, ������� 3. Cilt, s.355; Buhari ve M�slim'den)

"Arkada��na s�yledi�in bir s�zde o seni tasdik ederken senin ona yalan s�ylemen b�y�k bir h�yanettir."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)
"Kul yalan s�yleye s�yleye ve yalan� araya araya Allah Kat�nda pek yalanc� yaz�l�r."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.299)

"Yalan r�zk� eksiltir."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.300)

"Allah ad�na and i�en ki�i yeminine sivri sinek kanad� kadar (ufak bir) yalan katarsa bu yalan k�yamet g�n�ne de�in kalbinde bir leke olarak kal�r."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, ������� 3. Cilt, s.300; Tirmizi ve Hakim'den)

"Sana Allah korkusunu, do�ru s�zl�l���, emaneti yerine getirmeyi, ahde vefay�, yemek yedirmeyi ve m�tevazi davranmay�, bol bol selam vermeyi tavsiye ederim."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.304; Ebu Nuaym, el-H�lye'de tahri� etmi�tir)

"Allah'�m g�nl�m� nifaktan, fercimi zinadan, dilimi de yalandan temizle."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, ������� 3. Cilt, s.301; el-Hatib, et-Tarih'te tahri� etmi�tir)

"Yalan oldu�unu bile bile bana bir s�z isnad�nda bulunan yalanc�lardan biridir." 9
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, 3. Cilt, s.303; M�slim'den)

"Siz do�rulu�a devam ediniz, ��nk� do�ruluk muhakkak sahibini hay�rlara eri�tirir. �yilikler de cennete hidayet eder, g�t�r�r. Do�rulu�a devam ettik�e ve do�ruyu arad�k�a Allah Teala'n�n indinde s�ddik olarak yaz�l�r. Yalandan sak�n�n�z, muhakkak yalan insan� f�cura g�t�r�r, f�cur ise ate�e yani cehenneme g�t�r�r, kul yalana devam ettik�e ve yalan� arad�k�a indi �lahi'de yalanc� yaz�l�r."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.279; Buhari ve M�slim'den)

"Bir adam Resulullah (sav)'a "Cennet ameli nedir?" dedi. Cenab-� Peygamber de "s�dkd�r, do�ruluktur, do�ru s�z s�ylemektir. Zira kul do�ru s�z s�yleyince iyilik yapar, l�tuf ve ihsanda bulunur, b�yle l�tuf ve ihsanda bulununca Allah Teala da iman nasip edip Allah'� tasdik eder ve O'ndan korkup- iyi ameller ve ibadetler yap�p,����������� g�nahlardan da ka�ar, b�ylece iman sahibi olunca da cennete girer." Yine o zat: "Cehennem ameli nedir?" diye sordu, Cenab-� Peygamber de: "yaland�r, yalan s�ylemektir. Kul yalan s�yleyince fas�k olur, facir olur, haram ve maasi� (g�nah) i�ler. Facir (g�nahkar), fas�k olunca nimet-i �lahiyeyi (Allah'�n nimetini) g�remez, tu�yan (bozgunculuk) eder, k�fran-i nimet (nimeti inkar) eder. K�fran-i nimet edince de cehenneme girer."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, Seha Ne�riyat, �stanbul 1984, s.281)

"M�naf���n alameti ��t�r: Konu�tu�u vakit yalan s�yler; vadetti�inde hulf eder (s�z�nden d�ner), emanet edilen �eye h�yanet eder."
(Mehmed Zahid Kotku, Hadislerle Nasihatlar, Cilt 1, s.14)

"Yalanda hay�r yoktur."
(K�t�b-i Sitte Muhtasar� Terc�me ve �erhi, 14. cilt, s.554)

"M�sl�manda� hainlik ve yalan bulunamaz."
(�mam Gazali, �hya'u Ulum'id-din, ������� 3. Cilt, s.303; �bn Ebi �eybe, el-Musannaf'ta tahri� edilmi�tir.)


Peygamber Efendimiz (sav)'in �hlas ile �lgili S�zleri

�M�sl�man M�sl�man��n karde�idir. O�na zulmetmez onu yaln�z b�rakmaz, bir kimse M�sl�man karde�inin ihtiyac�n� kar��larsa, Allah da ona yard�m eder. Bir kimse bir M�sl�man�n s�k�nt�s�n� giderirse, Allah da k�yamet g�n� onun s�k�nt�lar�ndan birini giderir. Bir kimse din karde�inin ay�b�n� �rterse, Allah da k�yamet g�n�nde onun ay�b�n� �rter.�

(Tecri�di Sarih:7/360; Riyaz�s-Salihin:1/284)

�Birbirinizin �zel ve mahrem hayat�n� ara�t�rmay�n.�
(M�slim, Birr ve S�la, 30) diye buyurmaktad�r.

�Her kim bir m�sl�man karde�inin ay�p ve kusurlar�n�, kimsenin g�rmedi�i ve g�rmesini istemedi�i �eylerini �rterse, Allah�u Te�l� da k�yamet g�n�nde onun ay�plar�n� �rter. Her kim m�sl�man karde�inin meydana ��kmas�n� istemedi�i bir�eyini ortaya ��kar�r ve dile verirse; Allah da onun ay�plar�n�, kimsenin bilmesini istemedi�i hallerini meydana ��kar�r. Bu suretle kendi evi i�inde de olsa onu rezil eder. M�sl�man karde�inin ay�plar�n� �rten, bir �l�y� diriltmi� gibidir. �
(Buh�r�, Mez�lim, 3; M�slim, Birr, 58; Tirmiz�, Birr ve S�la, 85)

Kim bir m�sl�man�n ay�b�n� dilerse Allah da k�yamet g�n�nde onun ay�b�n� �rter. �
(Eb� D�vud, Edeb, 39)

�Kim bir ay�p g�r�r de �rterse sanki kabrine diri g�m�lm�� bir yavruya can vermi� gibi olur. �
(Eb� D�vud, Edeb, 38)

�Kendi ay�b�, insanlar�n ay�b�n� g�rmekten al�koyan kimseye m�jdeler olsun. �
(Acl�n�, Ke�fu�l-Hafa, II, 46)


Peygamber Efendimiz (sav)'in Namaz ile �lgili Hadisleri

Eb� H�reyre rad�yallahu anh ��yle dedi: Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "��phesiz ki benim �mmetim, k�yamet g�n�nde, abdest izlerinden dolay� y�zleri nurlu, elleri ve ayaklar� parlak olarak �a��r�lacakt�r. Y�z�n�n n�runu art�rmaya g�c� yeten kimse bunu yaps�n" buyururken i�ittim.
(Buh�r�, Vud�' 3; M�slim, Tah�ret 35)

Eb� H�reyre rad�yallahu anh ��yle dedi: Ben dostum sallallahu aleyhi ve sellem'i ��yle buyururken i�ittim: "M�'minin nuru ve beyazl���, abdest suyunun ula�t��� yere kadar var�r."
(M�slim, Tah�ret 40. Ayr�ca bk. Nes��, Tah�ret 109)

C�bir rad�yallahu anh'den rivayet edildi�ine g�re, Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem ��yle buyurdu: "Be� vakit namaz�n benzeri, sizden birinizin kap�s� �n�nden ak�p giden ve her g�n i�inde be� defa y�kand��� bol sulu bir �rmak gibidir."
(M�slim, Mes�cid 284)

Osman �bni Aff�n rad�yallahu anh'den rivayet edildi�ine g�re, Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem ��yle buyurdu: "Kim g�zelce abdest al�rsa, o kimsenin g�nahlar� t�rnaklar�n�n alt�na var�ncaya kadar b�t�n v�cudundan ��kar."
(M�slim, Tah�ret 33. Ayr�ca benzer rivayetler i�in bk. Nes��, Tah�ret 84; �bni M�ce, Tah�ret 6)

Osman �bni Aff�n rad�yallahu anh ��yle dedi: Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem'i benim �u abdestime benzer �ekilde abdest al�rken g�rd�m. Sonra da ��yle buyurdu: "Bir kimse bu �ekilde abdest al�rsa ge�mi� g�nahlar� ba���lan�r. Onun namaz� ve mescide kadar y�r�mesi de fazladan kazan� say�l�r."
(M�slim, Tah�ret 8. Benzerleri i�i bk. Eb� D�v�d, Tah�ret 50; Nes��, Tah�ret 84; �bni M�ce, Tah�ret 6)

Eb� Z�heyr Um�re �bni Ruveybe rad�yallahu anh Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ��yle buyururken i�itti�ini s�yledi: "G�ne� do�madan ve batmadan �nce namaz k�lan bir kimse cehenneme girmeyecektir." Res�l-i Ekrem bu s�z�yle sabah ve ikindi namazlar�n� kastetmi�ti.
(M�slim, Mes�cid 213-214. Ayr�ca bk. Eb� D�v�d, Sal�t 9)

C�nd�b �bni S�fy�n rad�yallahu anh'den rivayet edildi�ine g�re, Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem ��yle buyurdu: "Sabah namaz�n� k�lan kimse Allah'�n himayesindedir. Dikkat et, ey Ademo�lu! Allah, bizzat himayesinde olan bir konuda seni sorguya �ekmesin."
(M�slim, Mes�cid 261-262. Ayr�ca bk. Tirmiz�, Sal�t 51, Fiten 6; �bni M�ce, Fiten 6)

Cer�r �bni Abdullah el-Becel� rad�yallahu anh ��yle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yan�nda idik. Dolunay halindeki aya bakarak ��yle buyurdu: "Siz �u Ay'� g��l�k �ekmeden g�rd���n�z gibi, Rabbinizi de a��k�a g�receksiniz. G�ne� do�madan ve batmadan �nceki namazlar� ka��rmamak elinizden geliyorsa, kesinlikle ka��rmay�p k�l�n�z."
Buh�r�'nin bir rivayetinde: "Res�l-i Ekrem, Ay'�n on d�rd�nc� gecesi Ay'a bakm��t�" denilmektedir.
(Buh�r�, Mev�k�t 16, Tefs�ru s�re (50) 2, Tevh�d 24; M�slim, Mes�cid 211. Ayr�ca bk. Eb� D�v�d, S�nnet 19; Tirmiz�, Cennet 16; �bni M�ce, Mukaddime 13)

�bni Mes'ud rad�yallahu anh ��yle dedi: Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem'e: Hangi ameller daha faziletlidir? diye sordum.� "Vaktinde k�l�nan namaz" buyurdu. "Sonra hangisi?" dedim.� "Ana babaya iyilik etmek" cevab�n� verdi.
(Buh�r�, Mev�k�t 5, Cih�d 1, Edeb 1, Tevh�d 48; M�slim, �m�n 137-139. Ayr�ca bk. Tirmiz�, Sal�t 14, Birr 2; Nes��, Mev�k�t 51)

�i�e rad�yallahu anh� ��yle dedi: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ��le namaz�n�n farz�ndan �nceki d�rt rekat ile sabah namaz�n�n farz�ndan �nceki iki rekat� hi� terk etmezdi.
(Buh�r�, Tehecc�d 34. Ayr�ca bk. Nes��, K�y�m�'l-leyl 56)

 �bni �mer rad�yallahu anh�m�'dan rivayet edildi�ine g�re, Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem ��yle buyurdu: "Cemaatle k�l�nan namaz, tek ba��na k�l�nan namazdan yirmi yedi derece daha faziletlidir."
(Buh�r�, Ez�n 30; M�slim, Mes�cid 249. Ayr�ca bk. Nes��, �m�met 42; �bni M�ce, Mes�cid 16)

�bni �mer rad�yallahu anh�m�'dan rivayet edildi�ine g�re, Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem ��yle buyurdu: "�slam be� temel �zerine bina k�l�nm��t�r: Allah'tan ba�ka il�h olmad���na ve Muhammed'in Allah'�n Resul� oldu�una �ahitlik etmek. Namaz� dosdo�ru k�lmak, zek�t� hakk�yla vermek, Allah'�n evi K�be'yi haccetmek ve Ramazan orucunu tutmak."
(Buh�r�, �m�n 1, 2, Tefs�ru s�re(2) 30; M�slim, �m�n 19-22. Ayr�ca bk. Tirmiz�, �m�n 3; Nes��, �m�n 13)

 Eb� H�reyre rad�yallahu anh'den rivayet edildi�ine g�re, Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem'i ��yle buyururken i�itti�ini s�yledi: "Ne dersiniz? Birinizin kap�s�n�n �n�nde bir nehir olsa da, o kimse her g�n bu nehirde be� defa y�kansa, kirinden bir �ey kal�r m�?" Sah�b�ler: O kimsenin kirinden hi�bir �ey kalmaz, dediler. Res�l-i Ekrem: "Be� vakit namaz i�te bunun gibidir. Allah be� vakit namazla g�nahlar� silip yok eder" buyurdular.
(Buh�r�, Mev�k�t 6; M�slim, Mes�cid 283. Ayr�ca bk. Tirmiz�, Ems�l 5; Nes��, Sal�t 7; �bni M�ce, �k�met 193)

C�bir rad�yallahu anh ��yle dedi: Res�lullah sallallahu aleyhi ve sellem'i: "Ger�ekten ki�i ile �irk ve k�f�r aras�nda namaz� terketmek vard�r" buyururken i�ittim.
(M�slim, �m�n 134. Ayr�ca bk. Eb� D�v�d, S�nnet 15; Tirmiz�, �m�n 9; �bni M�ce, �k�met 17)

 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com