Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde haber verdi�i ahir zaman alametlerinden biri de, bu d�nemde do�al afetlerin say�s�nda art�� olaca��d�r. Hadislerde ahir zamanda, depremlerin �o�alaca��, �iddetli ya���lar�n olaca��, f�rt�na ve kas�rgalar�n artaca��, yer ��kmelerinin ya�anaca��, b�y�k �ehirlerin yerle bir olaca��, y�ld�r�m �arpmalar�yla insanlar�n �lece�i haber verilmi�tir. T�m bu olaylar�n i�inde ya�ad���m�z �a�da, dikkat �ekici �ekilde artm�� olmas� ku�kusuz �ok �nemli bir alamettir. Uluslararas� K�z�lha� Federasyonu'nun haz�rlad��� rapora g�re, "1997-2006 aras�ndaki on y�ll�k d�nemde meydana gelen afet say�s�n�n, 1987-1996 aras�ndaki bir �nceki on y�ll�k d�neme g�re %60 artt���, ayn� d�nemler aras�nda �l� say�s�n�n 600 binden 1,2 milyona ula�arak ikiye katland���, bu afetlerden etkilenen y�ll�k ortalama insan say�s�n�n da 230 milyondan 270 milyona y�kseldi�i kaydedildi."


NTV, 13 Aral�k 2007

Akit, 3 Eyl�l 2001

Yeni �afak, 10 A�ustos 2002

Takvim, 12 Temmuz 2002

�iddetli F�rt�na ve R�zgarlar�n Sebep Oldu�u Felaketler
B�y�k Felaketlerin Ya�anmas�
Kas�rgalar ve Tsunamiler
Sel Bask�nlar�
Ahir Zamanda Ya�anacak A�l�k ve K�tl�k
Kurakl�k
Y�ld�r�mlar�n �o�almas�
Depremlerin Artmas�
Hayret Veren Olaylar�n Ya�anmas�
�ehirlerin Yok Olmas�
G�ne�te B�y�k Alametlerin Belirmesi

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com