Salg�n Hastal�klar�n Yayg�nla�mas�

"Veba gibi salg�n hastal�klar, yani koyun (davar) k�ran denilen hayvan hastal��� ki, o siz yakalayacak..." (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 417, no. 761)

"Ey Malik o�lu Avf! K�yamet �ncesi alt� (alamet) sayay�m m�?" Dedim ki: "Onlar nelerdir ya Resulullah?" O da ��yle buyurdu: "...Sizin aran�zda kolera ve �arbon gibi �l�mc�l iki hastal�k yayg�nla�acakt�r." (Sahih-i Buhari; Beklenen Mehdi, 3. bask�, s.147)

Sizin i�inizde Ikasu'l-�anem (*) hastal��� gibi (can) al�c� iki hastal�k (olacakt�r). (Camiu'l-Usul, 10/412)
(*) Ikasu'l-�anem, �ld�r�c� ve salg�n olan bir hayvan hastal���d�r.


Milliyet, 1 May�s 2004

�m�rlerin Uzamas�

"Onun zaman�nda� �m�rler uzayacakt�r." (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyyil Muntazar s. 43)

Peygamberimiz (sav)'in verdi�i bu haberin �zerinden ond�rt as�r ge�mi�tir. Kay�tlar, ortalama ya�am s�resinin i�inde bulundu�umuz �a�da di�er t�m d�nemlerden daha fazla oldu�unu a��k�a ortaya koymaktad�r. Hatta 20. y�zy�l�n ba�lar� ile sonlar� aras�nda dahi b�y�k bir fark vard�r. �rne�in 1995 y�l�nda do�mu� olan bir �ocu�un 1900'lerde do�mu� birisine g�re ortalama 35 y�l daha uzun ya�ayaca�� tahmin edilmektedir. Bu konudaki �arp�c� bir ba�ka �rnek de, ge�mi�te 100 seneden fazla ya�ayan insanlar�n olduk�a nadir, g�n�m�zde ise �ok say�da olmas�d�r.


H�rriyet, 26 Nisan 2005

Allah'�n A��k�a �nkar Edilmesi

Allah'� inkar etme sapk�nl��� olan ateizm, 19. y�zy�l�n sonundan itibaren yayg�nla�m��t�r. Materyalizm ve Darwinizm'in yayg�nla�mas�yla kendilerine felsefi ve s�zde bilimsel dayanak bulduklar� yan�lg�s�na kap�lan ateistlerin say�s� 20. y�zy�lda artm��t�r. Ateistler bu d�nemde sapk�n g�r��lerinin propagandas�n� yapma imkan� bulmu�lard�r. Ateizm, samimi olarak iman edenlerin y�r�tece�i fikri m�cadele ile Allah'�n izniyle yok olmaya mahkumdur.

Alenen ve apa��k Allah Teala inkar edilinceye kadar Hz. Mehdi gelmez. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 27)(Ateizmde art��)

CNN, 8 Kas�m 2006


(Ateizm Amerika'ya Nas�l Sokuldu?)

Worldnetdaily, 11 Ekim 2007

Irak'�n ��e B�l�nmesi

Resulullah (sav)'in bildirdi�ine g�re, Irak halk� �� f�rkaya ayr�l�r. Bir k�sm� �apulculara kat�l�r. Bir k�sm� ailelerini geride b�rak�p ka�arlar. Bir k�sm� sava��r ve �ld�r�l�rler. Siz bunlar� g�rd���n�z vakit k�yamete haz�rlan�n. (Feraidu Fevaidi'l Fikr Fi'l �mam El-Mehdi El-Muntazar)Vakit, 30 Temmuz 2007


Yeni �a�, 1 A�ustos 2007

Cinayetlerin Artmas�

Ebu Hureyre (ra) anlat�yor: Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: "�nsanlar �yle g�nler g�recek ki, katil ni�in �ld�rd���n�, maktul de ni�in �ld�r�ld���n� bilemeyecek." (M�slim, Fiten: 56, (2908))H�rriyet, 18 Mart 2007


Posta, 18 Mart 2007

Milliyet, 18 Mart 2007


Sosyal Bozulma Ya�anmas� ve
Su� Oranlar�n�n Artmas�

"� �nsanlar�n ihtilaf ve i�timai (sosyal) sars�nt�lar i�inde bulunduklar� zaman� " (Ramuz-El Ehadis, 7/7)

Toplumsal yozla�man�n en �arp�c� g�stergelerinden birisi de yasalara ayk�r� davran��lardaki b�y�k art��t�r. Su� oranlar�ndaki art�� son derece b�y�k boyutlara ula�m��t�r. Birle�mi� Milletler Uluslararas� Su� �nleme Merkezi'nin haz�rlad��� "Evrensel Su� ve Adalet Raporu" t�m d�nya �lkelerini kapsayan �u genellemeleri i�ermektedir:

Ortalama olarak, su� oranlar� 1980'lerde oldu�u gibi, 1990'larda da y�kselmeye devam etmektedir.

D�nyan�n neresi olursa olsun, be� y�ll�k bir periyotta, b�y�k �ehirlerin sakinlerinin ��te ikisi en az bir kere su� say�lan fiillerin hedefi olmaktad�r. Evrensel olarak ciddi su�lara hedef olma olas�l��� (soygun, cinsel su�lar, sald�r�) be�te birdir. B�lge ayr�m� olmaks�z�n, gen�ler kategorisindeki m�lkiyete y�nelik su�lar ve �iddet su�lar�n�n her ikisi de ekonomik problemler ile ilgilidir. Son y�llarda yasa d��� uyu�turucu madde t�rleri say�ca artm�� ve nitelik olarak da �e�itlenmi�tir.


Yeni Asya, 24 Mart 2007

Ana Sayfa

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com