Bir fitne g�r�l�r, BUNU D��ER F�TNELER TAK�P EDER. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 26)

Onlardan �o�unun g�nahta, d��manl�kta ve haram yiyicilikte �ABALARINA HIZ KATTIKLARINI G�R�RS�N... (Maide Suresi, 62)

Ma�rib'de (bat�da) kar���kl�klar, F�TNELER ve korku OLACAK... F�TNELER �O�ALACAK. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

Ki onlar, �ehirlerde azg�nla�m��lard�. B�ylece oralarda FESADI YAYGINLA�TIRMI�-ARTIRMI�LARDI.’ (Fecr Suresi, 11-12)

H��B�R TARAFIN ONDAN MAHFUZ KALMAYACA�I B�R F�TNE (korunamayaca�� bir fitne) zuhur edecek, bu fitne kald��� yerden hemen ba�ka bir tarafa yay�lacak. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

VE S�ZLERDEN YALNIZCA ZULMEDENLERE �SABET ETMEKLE KALMAYAN B�R F�TNEden korkup-sak�n�n. ... (Enfal Suresi, 25)

... Bu F�TNE KALDI�I YERDEN HEMEN BA�KA B�R TARAFA YAYILACAK. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 21-22)

B�ylece oralarda FESADI YAYGINLA�TIRMI�-ARTIRMI�LARDI.' (Fecr Suresi, 12)

K�yamet �n� s�ra, KARANLIK GECELER G�B� F�TNELER VARDIR. (Ramuz-El Ehadis, 121/5)

Ya da (inkar edenlerin amelleri) engin bir denizdeki KARANLIKLARA BENZER... (Nur Suresi, 40)

... Onlar� nurdan KARANLIKLARA �IKARIRLAR. ... (Bakara Suresi, 257)

Milletler aras�nda ticaret ve YOLLAR KES�LECEK... (El Kavlu-l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 39-40)

... HER YOLUN (BA�INI) KES�P-oturmay�n... (Araf Suresi, 86)

Ki�i, KARDE��N� �LD�RMED�K�E k�yamet kopmaz. (K�yamet Alametleri, s. 141)

Sonunda nefsi ona KARDE��N� �LD�RMEY� (tahrik edip zevkli g�stererek) kolayla�t�rd�; b�ylece onu �ld�rd�, ... (Maide Suresi, 30)

... ve katliamlara yerde ve g�ktekiler, art�k TAHAMM�L EDEMEZ B�R HALE GELD���NDE zuhur edecektir... (El-Kavlu-l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 37)

... Onlara �yle bir yoksulluk, �yle DAYANILMAZ B�R ZORLUK �ATTI ve �ylesine sars�ld�lar ki... (Bakara Suresi, 214)

C�NAYETLER ARTMADIK�A… k�yamet kopmaz. (�l�m K�yamet ve Dirili�, s. 468)

Sonra (yine) siz, B�RB�R�N�Z� �LD�R�YOR, …(Bakara Suresi, 85)

K�yametin hemen yak�n�nda ANAR�� VE KARGA�A G�NLER� VARDIR. (Suyuti, Cami'�s Sagir, 3/211; Ahmed bin Hanbel, M�sned, 2/492)

“Ki onlar, yery�z�nde BOZGUNCULUK �IKARIYOR VE D�RL�K-D�ZENL�K KURMUYORLAR (�slah etmiyorlar).” (�uara Suresi, 152)

HARAM OLAN �EYLER�N HELAL SAYILMASI… k�yamet alametlerindendir. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 454)

Onlardan �o�unun g�nahta, d��manl�kta ve HARAM Y�Y�C�L�KTE �ABALARINA HIZ KATTIKLARINI G�R�RS�N. ... (Maide Suresi, 62)

Mehdi, b�t�n HARAMLARIN HELAL SAYILDI�I b�y�k bir fitneden sonra ��kacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

…B�ylelikle Allah'�n HARAM KILDI�INI HELAL KILMI� oluyorlar…(Tevbe Suresi, 37)

FA�Z�N A��KAR OLMASI k�yamet alametlerindendir. (Ramuz-El Ehadis, 448/8)

�nsanlar �zerine �yle bir zaman gelir ki, FA�Z YEMEYEN ADAM KALMAZ. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder. (Ramuz-El Ehadis, 360/8, 503/7)

... Bu, onlar�n: “ALIM-SATIM DA ANCAK FA�Z G�B�D�R” DEMELER�NDEN DOLAYIDIR... (Bakara Suresi, 275)

B�y�k �EH�RLER D�N SANK� YOKMU� G�B� HELAK OLUR. (Kitab�l Burhan Fi Alametil Mehdiyyil Ahir Zaman, s. 38)

... �EH�RLERDEN (B�R�O�UNU) YIKIMA U�RATTIK ... (Ahkaf Suresi, 27)

AL�MLER �LM� SIRF PARA KAZANMAK ���N ��REND���NDE… D�N� D�NYALIK KAR�ILI�INDA SATTIKLARINDA… H�KM� SATTIKLARINDA… k�yamet yakla�m�� olacakt�r. (�l�m K�yamet ve Dirili�, s. 480)

Art�k vay hallerine; K�TABI KEND� ELLER�YLE YAZIP, SONRA AZ B�R DE�ER KAR�ILI�INDA SATMAK ���N “BU ALLAH KATINDANDIR” D�YENLERE... (Bakara Suresi, 79)

D�LLER� �EKERDEN TATLI... (Tirmizi, Z�hd, 60)

... KONU�TUKLARI ZAMAN DA ONLARI D�NLERS�N. (Oysa) Sanki onlar (s�tun gibi) dayand�r�lm�� ah�ap-k�t�k gibidirler. ... (M�nafikun Suresi, 4)

... S�ZLER� SEN�N HO�UNA G�DER... (Bakara Suresi, 204)

... fakat KALPLER� KURT KALB� G�B� KATI olacakt�r. (Tirmizi, Z�hd, 60)

Bundan sonra KALPLER�N�Z Y�NE KATILA�TI; TA� G�B�, HATTA DAHA KATI. ... (Bakara Suresi, 74)

K�yametten �nce iki b�y�k hadise vard�r… ve sonra da ZELZELEL� YILLAR. (Ramuz-El Ehadis, 187/2)

YER, O ��DDETL� SARSINTISIYLA SARSILDI�I, Yer, a��rl�klar�n� d��a at�p-��kard���, Ve insan: “Buna ne oluyor?” dedi�i zaman; (Zelzele Suresi, 1-3)

A�LIK VE HAYAT PAHALILI�I alabildi�ine yay�lacak. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

... onlar� DAYANILMAZ B�R ZORLUK (YOKSULLUK) ve s�k�nt�yla yakalay�vermi�iz. (Araf Suresi, 94)

��LER�N KESAD G�TMES� (durgun olmas�). Herkes "satam�yorum, alam�yorum, kazanam�yorum!" diye yak�nacak. (K�yamet Alametleri, s. 152)

Piyasan�n durgun olmas�, KAZAN�LARIN AZALMASI... (K�yamet Alametleri, s. 148)

... onlar� DAYANILMAZ ZORLUK (YOKSULLUK) ve s�k�nt�larla �eviriverdik... (Enam Suresi, 42) ...

Onlara �YLE B�R YOKSULLUK, �YLE DAYANILMAZ B�R ZORLUK �att� ve �ylesine sars�ld�lar ki... (Bakara Suresi, 214)

FAK�RLER �O�ALACAK. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 455)

... Allah yapt�klar�na kar��l�k olarak, ona A�LIK VE KORKU ELB�SES�ni tatt�rd�. (Nahl Suresi, 112)

�nsanlar 95. seneye kadar malik olacak, yani i�leri iyi gidecek, 97 veya 99. senede M�LKLER� ZA�L OLACAK (y�k�l�p yok olacak)... (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 54)

... belki ���t al�p d���n�rler diye YILLAR YILI KURAKLI�A VE �R�N KITLI�INA U�RATTIK. (Araf Suresi, 130)

Ki�i M�M�N OLARAK SABAHLAYIP KAF�R OLARAK AK�AMLAYACAK, m�min olarak ak�amlay�p kafir olarak sabahlayacakt�r. (Kur'an ve S�nnette K�yamet ve Ahiret, s.155)

... onlar inkar s�z�n� s�ylemi�lerdir ve �SLAMLIKLARINDAN SONRA �NKARA SAPMI�LARDIR ... (Tevbe Suresi, 74)

... Siz, �MANINIZDAN SONRA �NKARA SAPTINIZ. ... (Tevbe Suresi, 66)

�yilik terk edilip emredilmedi�inde, K�T�L�K ��LEN�P ALIKONULMADI�INDA… (�l�m K�yamet ve Dirili�, s. 480)

Yapmakta olduklar� m�nker (��RK�N ��)LERDEN B�RB�RLER�N� SAKINDIRMIYORLARDI... (Maide Suresi, 79)

�nsanlara bir zaman gelir ki camilerinde toplan�p NAMAZ KILARLAR. FAKAT ARALARINDA M�M�N BULUNMAZ. (Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 17)

��te (�u) namaz k�lanlar�n vay haline, Ki onlar, NAMAZLARINDA YANILGIDADIRLAR, Onlar g�steri� yapmaktad�rlar. (Maun Suresi, 4-6)

Mescitler, NAMAZ KILINMAYIP gelip ge�ilen bir yol haline geldi�i… bir zaman gelmedik�e k�yamet kopmaz. (Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 87)

Sonra onlar�n arkas�ndan �yle nesiller t�redi ki, NAMAZ (KILMA DUYARLILI�IN)I KAYBETT�LER... (Meryem Suresi, 59)

K�yamet yakla��nca… �L�� VE TARTILARDA H�LE YAPILIR. (Ramuz-El Ehadis, 33/7)

EKS�K �L��P TARTANLARIN vay haline, Ki onlar, insanlardan �l�erek ald�klar�nda noksans�z al�rlar. Kendileri onlara �L�T�KLER�NDE VEYA TARTTIKLARINDA EKS�LT�RLER. (Mutaffifin Suresi, 1-3)

GAN�MET BEL�RL� K���LER�N �NHISARINDA OLDU�U, emanet ganimet say�ld���, zekat a��r bir y�k kabul edildi�i zaman... (K�yamet Alametleri, s. 114)

…�yle ki (BU MALLAR VE SERVET) sizden ZENG�N OLANLAR ARASINDA D�N�P-DOLA�AN B�R DEVLET OLMASIN…(Ha�r Suresi, 7)

EMANET�N GAN�MET, zekat�n da (alt�ndan zor kalk�lacak) bir bor� OLARAK �TT�HAZ ED�LMES� (kabul edilmesi)... (K�yamet Alametleri, s. 139)

... ona bir dinar EMANET BIRAKSAN, SEN, ONUN TEPES�NE D�K�L�P DURMADIK�A ONU SANA �DEMEZ... (Ali �mran Suresi, 75)

K�F�R HER YANI �ST�LA ED�P H�KM� CEM�YET ���NDE A��KARE ��LENMED�K�E (a��k�a i�lenmedik�e) Mehdi zuhur etmez... (Mektubat-� Rabbani, 2-259)

.... ger�ekten A�IK�A B�R SAPIKLIK ���NDE �D�LER. (Cuma Suresi, 2)

K�T�LER�N �O�ALDIK�A �O�ALMASI, …

Onlar�n ard�ndan yerlerine kitaba miras�� olan bir tak�m 'K�T� K�MSELER' GE�T�…(A'raf Suresi, 169)

... DO�RULARIN YALANCI SAYILMASI… (Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 92)

... Do�rusu B�Z SEN�N YALANCILARDAN OLDU�UNU SANIYORUZ." (A'raf Suresi, 66)

�� EH�L OLMAYANA VER�L�NCE, ARTIK KIYAMET� BEKLE! (Zebidi, Tecridi Sarih, 12/201)

O, �� BA�INA GE�T� M� (ya da s�rt�n� �evirip gitti mi) YERY�Z�NDE BOZGUNCULUK �IKARMAYA, EK�N� VE NESL� HELAK ETMEYE �ABA HARCAR... (Bakara Suresi, 205)

AKRABA �LE �L��K�LER KES�L�R. (Ramuz-El Ehadis, 448/7)

... AKRABALIK BA�LARINIZI KOPARIP PAR�ALAYACAKSINIZ, �yle mi? (Muhammed Suresi, 22)

Onlar (hi�) bir m�mine kar�� NE ‘AKRABALIK BA�LARINI’, ne de ‘s�zle�me h�k�mlerini’ g�zetip TANIRLAR. ... (Tevbe Suresi, 10)

�nsanlarda C�MR�L�K VE HIRS ARTACAK. (M�slim, �mare, 176; �bni Mace, Fiten, 24)

ONLAR, C�MR�L�KTE BULUNURLAR, insanlara da C�MR�L��� EMREDER (�NER�R)LER... (Nisa Suresi, 37)

... MALI ‘B�R YI�MA TUTKUSU VE HIRSIYLA’ SEV�YORSUNUZ. (Fecr Suresi, 20)

KIYAMET YAKLA�TI. Halbuki insanlar d�nyaya kar�� ancak h�rslar�n� art�r�yorlar, Allah'tan da uzakla��yorlar. (Suyuti, Cami�'s-Sagir, 2/57)

�NSANLARI SORGULAMA (ZAMANI) YAKLA�TI, kendileri ise gaflet i�inde y�z �eviriyorlar. ...(Enbiya Suresi, 1)

K�yamet yakla��r, HAYIRLI ��LER AZALIR. (K�yamet Alametleri, s. 264)

HAYRI ENGELLEY�P S�RD�REN, sald�rgan, olabildi�ince g�nahkar. (Kalem Suresi, 12)

�nsanlara bir zaman gelir ki KURAN-I KER�M B�R VAD�DE, �NSANLAR BA�KA B�R VAD�DE OLURLAR. (Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 23)

... ALLAH'IN K�TABINI ARKALARINA ATTILAR. (Bakara Suresi, 101)

KURAN-I KER�M'�N YALNIZ RESM�, �SLAM'IN YALNIZ �SM� KALACAKTIR... (Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 24)

... BU KUR’AN’I TERKED�LM�� (B�R K�TAP) OLARAK BIRAKTILAR.” (Furkan Suresi, 30)

Kuran okuyan fakat OKUDUKLARI D�LLER�NDE KALAN, KALPLER�NE �NMEYEN �NSANLARIN T�REYECE�� bir zaman gelecektir. (Son Zamanlarla �lgili Hadisler, s. 61)

... Sizi a��zlar�yla ho�nut k�larlar, KALBLER� �SE KAR�I KOYAR... (Tevbe Suresi, 8)

... Onlar, KALPLER�NDE OLMAYAN �EY� D�LLER�YLE S�YL�YORLAR.... (Fetih Suresi, 11)

B�R S�RE �ND�R�LD���NDE ONLARDAN BAZISI: “BU, HANG�N�Z�N �MANINI ARTTIRDI?” DER.... (Tevbe Suresi, 124)

T�M ALAMETLER >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com